Zápis ze zasedání Akademického senátu

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

dne 14. května 2002Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: rektor F. Střeleček, prorektoři V. Bůžek, V. Řehout a L. Grubhoffer, kvestorka H. KropáčkováProgram

1. Ověřovateli zápisu byli zvoleni H. Bürgerová a M. Novotný.2. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2001

Senát projednal a jednomyslně schválil materiál předložený rektorem JU

Hlasování: KZ (komora zaměstnanců: pro-proti-zdrželi se) 12-0-0, KS (komora studentů) 5-0-03. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2001

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený kvestorkou JU.

Hlasování: KZ 12-0-0, KS 5-0-04. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU na rok 2003

Protože podle zákona o VŠ schvaluje AS dlouhodobý záměr a jeho aktualizace až po projednání ve vědecké radě a protože Vědecká rada JU se sejde až 30. května 2002, rozhodl se senát odložit projednání tohoto materiálu a projednat jej per rollam.5. Záměr na zřízení Historického ústavu JU

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený rektorem a prorektorem Bůžkem. Předseda senátu informoval o pracovní schůzce s rektorem, prorektorem Bůžkem a děkanem PF JU, na níž byl projednán harmonogram kroků ke zřízení HÚ JU, a o vyjádření členů akademické obce HÚ PF JU, kteří podporují tuto organizační změnu. Další diskuse se týkala především akreditace dalších humanitních oborů na HÚ JU, jeho vztahu k zamýšlené humanitně zaměřené fakultě JU a budoucí spolupráce mezi HÚ JU a PF JU ve výuce historie a latiny. Bude-li záměr na zřízení HÚ JU podpořen i Vědeckou radou JU, senát požaduje, aby mu byly zřizovací akt HÚ JU, návrh Statutu HÚ JU a s tím spojené změny Statutu JU předloženy na říjnové schůzi.

Hlasování: KZ 12-0-0, KS 5-0-06. Záměr Ústavu fyzikální biologie o akreditaci doktorského oboru Fyzikální biologie

Senát projednal a podpořil záměr ÚFB získat akreditaci doktorského studijního oboru Fyzikální biologie


7. Studentské hodnocení výuky

Senát projednal a podpořil návrh místopředsedkyně senátu H. Bürgerové a J. Miloty na způsob celouniverzitního hodnocení výuky s tím, že pilotní experiment se uskuteční v letním semestru 2001/2002 na Zdravotně sociální fakultě JU. Senátoři se shodli s rektorem JU, že další pozornost bude třeba věnovat nezbytné kompatibilitě tohoto hodnocení s platnými zákonnými normami na ochranu osobnosti.8. Různé

Předseda senátu informoval, že Akademický senát PF JU netrvá na doplňovacích volbách do studentské komory AS JU pro podzimní měsíce roku 2002.Zapsal: J. Zrzavý

Ověřili: H. Bürgerová a M. Movotný.