Zápis ze zasedání Akademického senátu

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

dne 12. března 2002

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: rektor F. Střeleček, prorektoři F. Mráz, V. Bůžek a L. Grubhoffer, kvestorka H. Kropáčková

Program

1. Ověřovateli zápisu byli zvoleni H. Bürgerová a P. Blažka.

2. Statut JU

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený rektorem s následujícími úpravami:

Příloha 4, čl. 1:

a. anglický jazyk: University of South Bohemia České Budějovice, Research Institute ...

c. francouzský jazyk: L'Université de Boheme Meridionale České Budějovice, L'Institut de Recherche en Pisciculture et en Hydrobiologie

Hlasování: KZ (komora zaměstnanců: pro-proti-zdrželi se) 12-0-0, KS (komora studentů) 9-0-0

3. Příloha č. 2 Statutu JU

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený prorektorem Mrázem.

Hlasování: KZ 12-0-0, KS 9-0-0

4. Řád celoživotního vzdělávání JU

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený prorektorem Mrázem.

Hlasování: KZ 12-0-0, KS 9-0-0

5. Návrh rozpočtu JU

Senát projednal návrh předložený kvestorkou.

M. Jílek navrhl snížit dotaci Grantové agentuře JU o 448 tis. Kč. Tento návrh nebyl schválen (hlasování KZ 1-11-0, KS 0-8-1).

Původně předložený návrh byl poté jednomyslně schválen.

Hlasování: KZ 12-0-0, KS 9-0-0

6. Návrh na úpravu mzdových tarifů zaměstnanců JU

Senát projednal návrh přílohy č. 2 Mzdového předpisu JU předložený rektorem a konstatoval, že schválení této přílohy, požadované MŠMT, je v rozporu se zněním čl. 24 odst. (2) Mzdového předpisu ("Valorizaci mzdových tarifů schvaluje rektor JU na základě vývoje použitelných zdrojů"). Předseda senátu požádal kvestorku o další jednání s právním oddělením MŠMT a vyjasnění situace.

P. Blažka vyjádřil lítost, že zvýšení platů je opět vyjádřeno jen změnou tabulky a nepředstavuje principiální změnu v zásadách odměňování, na niž zřejmě není akademická obec JU zralá. Po této diskusi byl návrh schválen.

Hlasování: KZ 9-0-3, KS 6-0-3

7. Studijní a zkušební řád Biologické fakulty JU

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh s následujícími úpravami:

čl. 2, spojit odst. (1) a (2) takto:

(1) Podmínkami přijetí ke studiu v magisterském studijním programu uskutečňovaném na BF JU jsou:

(a) řádně ukončené studium v bakalářském ... blízkého studijního programu.

(b) úspěšné složení přijímací zkoušky ... zákona o VŠ.

(2) Student, který v době zápisu ... ustanovení čl. 1, odst. 7).

čl. 12 odst. (3) Tento řád ... dnem 1. ledna 2002.

Hlasování: KZ 12-0-0, KS 9-0-0

8. Různé

a) Předseda senátu informoval, že v případě delegací PF JU a možná i ZF JU a TF JU hrozí senátu, že na podzim 2002 nebude usnášeníschopný vzhledem k ukončení studia dosavadních senátorů i jejich náhradníků, a vyzval senátory k předložení návrhů členů volební komise pro doplňovací volby.

b) Místopředsedkyně senátu vyzvala ke změně metody rozesílání materiálů před jednáním AS. Bylo dohodnuto, že materiály budou vystaveny jako *.ftp soubory na webových stránkách AS JU http://www.jcu.cz/index.php?zobraz=about/index.html#organy.

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřili: H. Bürgerová a P. Blažka.