Zápis ze zasedání Akademického senátu

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

dne 27. února 2002

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: rektor F. Střeleček, prorektoři V. Bůžek, L. Grubhoffer a F. Mráz, děkan BF JU Z. Brandl, ředitel VÚRH JU J. Kouřil, L. Korandová

Program:

1. Předseda senátu oznámil, že novou členkou studentské komory za PF JU je J. Freibergová.

2. Ověřovateli zápisu a skrutátory byli jednomyslně zvoleni R. Tichý a M. Bílek.

3. Senát rozhodl o zřízení Ústavu fyzikální biologie (ÚFB JU) jako samostatné součásti Jihočeské univerzity. Hlasování: komora zaměstnanců (KZ) 11-0-0, komora studentů (KS) 9-0-0.

4. Senát projednal a schválil Statut Ústavu fyzikální biologie JU s následujícími úpravami:

a) čl. 1 odst. (2): nutno upravit cizojazyčné názvy ÚFB ("Universität", čárky mezi názvem univerzity a názvem fakulty/ústavu);

b) čl. 1 odst. (6): formulace "bude upravována" se mění na "se upravuje";

c) Organizační řád, čl. 2: ve schématu organizační struktury ústavu třeba doplnit linie od ředitele k zástupci ředitele a hlavnímu ekonomovi.

Hlasování: KZ 10-0-1, KS 8-0-1

5. Senát vzal na vědomí informaci prorektora Bůžka o průběhu prvního kola hodnocení grantových přihlášek Grantové agentury JU.

6. Senát projednal Řád celoživotního vzdělávání JU a na návrh rektora jej vrátil k přepracování s těmito připomínkami:

a) čl. 5 odst. (1): explicitně vyjmenovat články Studijního a zkušebního řádu JU, které se CŽV týkají či, bude-li to vhodnější, explicitně vyjmenovat články, které se CŽV netýkají;

b) čl. 6 odst. (2): nahradit formulaci "60% kreditních bodů" formulací "podílu či počtu kreditních bodů dle znění platného zákona".

7. Senát projednal změny a doplnění Statutu JU a vrátil je k přepracování s těmito připomínkami:

a) čl. 5 odst. (1): text "vnitřní předpis o hospodaření JU" nahradit formulací "Pravidla hospodaření JU";

b) čl. 27: text "v těchto věcech" nahradit formulací "ve věcech ústavu" a opravit označení písm. g-l na a-b.

c) Příloha č. 4: do validních názvů VÚRH JU ve světových jazycích přidat název univerzity ("University of South Bohemia České Budějovice, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology" apod.).

8. Senát projednal a schválil změny Studijního a zkušebního řádu JU.

Hlasování: KZ 11-0-0, KS 7-0-1

9. Senát projednal jmenování Ing. J. Kouřila, PhD., členem Vědecké rady JU. Z 19 odevzdaných hlasů byly dva neplatné, 17 hlasů pro (KZ 11, KS 6).

10. Senát jednomyslně zvolil L. Korandovou náhradnicí zástupce JU ve studentské komoře Rady vysokých škol.

11. Různé:

a) Příští zasedání senátu je předběžně svoláno na úterý 12. března 2002 od 16.00 hod., pokud bude návrh rozpočtu JU předložen senátorům nejpozději dne 5. března 2002.

b) Několik senátorů vyjádřilo znepokojení nad stavem aktualizace webových stránek AS JU.

c) R. Tichý vznesl dotaz na rektora ohledně počtu živnostenských oprávnění, na jejichž základě může JU provozovat doplňkovou činnost a pravidel hospodaření s výnosy doplňkové činnosti ve vztahu ke konci zdaňovacího období (a možnosti jednotlivého řešitele tyto prostředky využívat i po zdanění jakožto nástroj motivace ke zvyšování příjmů JU). Otázky byly zodpovězeny, detailní údaje poskytne kvestorka.

d) M. Novotný předložil problém zastoupení vysokoškolských ústavů JU v AS JU. Předseda senátu a rektor vysvětlili, že tato reprezentace bude řešena v souvislosti s volbami nového senátu koncem roku 2002 v souladu se zákonem podle toho, zda ústav má akreditovaný vlastní studijní program.

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřili: M. Bílek, R. Tichý