Zápis z jednání

Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

dne 14. března 2001

Přítomni: viz prezenční listina

Přizváni: prof. Střeleček (rektor JU), Ing. Kropáčková (kvestorka JU), prof. Řehout, doc. Grubhoffer, doc. Mráz (prorektoři JU), T. Zdechovský (kandidát do SK RVŠ)

Omluven: prof. Bůžek (prorektor JU)

Program

1. Jmenování nových prorektorů JU

Senát projednal a vzal na vědomí jmenování prof. V. Bůžka, doc. L. Grubhoffera, doc. F. Mráze a prof. V. Řehouta prorektory JU. Separátní stanovisko studentské komory AS JU k osobě prof. Řehouta je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2. Volba zástupce JU ve studentské komoře Rady vysokých škol

Předseda a místopředsedkyně senátu seznámili senátory, že jediným kandidátem do SK RVŠ je Tomáš Zdechovský (TF JU). Po představení kandidáta a krátké diskusi byl zvolen jednomyslně v obou komorách senátu.

3. Návrh na rozdělení dotace ze státního rozpočtu roku 2001 na jednotlivé součásti JU a na tvorbu a užití centrálního FRIM v roce 2001

Rektor a kvestorka JU seznámili senát s návrhem na rozdělení dotace ze státního rozpočtu roku 2001 na jednotlivé součásti JU a a tvorbu a užití centrálního FRIM v roce 2001. Diskuse se týkala především odpočtu z dotace na provoz Rektorátu JU, celouniverzitní akce a fondy rektora JU a rozdělení dotace fakultám. Předseda senátu seznámil senátory s dopisem děkana BF JU, který vyjadřuje záporné stanovisko k tomu, že přerozdělování prostředků ve prospěch ZF JU není provázeno jasnými opatřeními, která by zaručila, že se toto přerozdělení nebude opakovat v příštích letech. Místopředsedkyně senátu seznámila senátory s negativním stanoviskem studentské komory AS JU k předloženému návrhu (viz příloha č. 2 zápisu). Poté předseda senátu navrhl rozdělit projednávání návrhu na čtyři části:

a) Rozdělení institucionálních prostředků na nespecifikovaný výzkum: Rektor ujistil senát, že příprava univerzitní grantové agentury je v takovém stadiu, že lze zodpovědně rozdělit plánované prostředky na celouniverzitní granty. Poté senát konstatoval, že tato část rozpočtu není vnímána jako konfliktní.

b) Plán použití centrálního FRIM v roce 2001: Kvestorka JU vysvětlila metodiku tvorby centrálního FRIM. Senát konstatoval, že tato část rozpočtu bude patrně schválena beze změn.

c) Odpočet z dotace na vzdělávací činnost na provoz Rektorátu JU, celouniverzitní akce a fondy rektora JU: Diskuse se týkala především fondu rektora pro podporu zlepšování kvalifikační struktury a publikační činnosti, budoucnosti univerzitního časopisu a EIC a navýšení počtu pracovníků Rektorátu JU. Senát vyzval rektora, aby v revidované verzi rozpočtu zajistil nulový růst prostředků pro tuto kapitolu rozpočtu při přibližném zachování proporcí jednotlivých subkapitol.

d) Rozdělení dotace na vzdělávací činnost fakultám JU: Senát po dlouhé diskusi vyzval rektora, aby v nové verzi rozpočtu snížil objem prostředků přerozdělovaných ve prospěch ZF JU od ostatních fakult. Rektor oznámil, že vyzve děkana ZF JU, aby specifikoval nezbytné potřeby fakulty na rok 2001, a poté zorganizuje další dohodovací řízení děkanů fakult a vedení univerzity. Senát i rektor se shodli, že vnitrouniverzitní "záchranná síť" nebude pokračovat v roce 2002 ani v dalších letech.

Předseda senátu i zástupci studentské komory kritizovali nepřehlednou formu, v níž byl návrh rozpočtu předložen.

4. Změny ve vnitřních předpisech TF JU a ZF JU

Změny byly jednomyslně schváleny ve znění, které předložil rektor JU po schválení v akademických senátech fakult.

5. Různé

a) Předseda senátu seznámil senátory s nabídkou RVŠ, aby akademické senáty publikovaly své názory, zprávy o činnosti, diskuse apod. na stránkách časopisu Alma Mater.

b) Předseda senátu předložil senátu deklaraci AS 1. lékařské fakultu UK z 15. ledna 2001 v souvislosti se sociální situací studentů starších 26 let. Z časových důvodů bylo rozhodnuto odložit toto téma na příští zasedání AS JU.

c) Rektor seznámil senát s dosavadním průběhem jednání o zvýšení tarifních mezd pracovníků JU.

Další zasedání AS JU předpokládáme na začátek dubna 2001.

Zapsal: J. Zrzavý

===========================================================================

Příloha č. 1: Stanovisko studentské komory AS ke jmenování prof. Řehouta prorektorem JU

Jestliže se shodneme na tom, že situace university jako celku není dokonce ani v republikovém rozměru nijak ideální, pak je funkce prorektora pro ROZVOJ v podstatě nejdůležitější. Proto se nám zdá ne zcela vhodné, že na tuto funkci byl jmenován člověk, jehož odborný profil není nijak výrazný a z jím předloženého životopisu nevyplývá nic, co by ukazovalo, že bude pro tuto funkci vhodný.

U prorektora pro rozvoj bychom očekávali výrazné, nebo alespoň nějaké, zkušenosti s prací na zahraničních universitách - tím myslíme nikoliv návštěvy starší deseti let na universitách bývalého východního bloku, ale spíše vědeckopedagogickou činnost v zemích EU či USA.

Ačkoliv je znalost německého jazyka pro jižní Čechy jistě zcela klíčová, prorektor pro rozvoj by měl jistě jednat i mimo německy mluvící země, kde je dnes lingua franca angličtina.

Přesto, že není vědecká činnost tou hlavní náplní prorektora pro rozvoj, přijde nám úroveň předložených publikací spíše nedostatečná (viz především NULA citací ve vědeckém tisku a také seznam nejdůležitějších publikací).

Na závěr něco méně objektivního, co nás taktéž vede k nejistotě ohledně p. Řehouta, totiž jeho vystoupení na akademickým senátem pořádaných prorektorských večerech, o kterém lze, myslíme, říci, že pan prorektor svoji koncepci neobhájil a ve srovnání s ostatními prorektory byl bezkonkurenčně nejhorší.

Rádi bychom proto požádali našeho pana rektora, zda by nebyl tak laskav a nezvážil znovu obsazení této, tak důležité funkce a případně se nepokusil získat vhodnější osobu.

Podepsáni: Rakušan, Bílek, Jandík, Nová, Janda, Tietz

Příloha č. 2: Stanovisko studentské komory AS k návrhu rozpočtu JU na rok 2001

Navrhujeme rozpočet v současné podobě neschválit a to ze čtyř hlavních důvodů:

  1. Přestože jsou rozpočty VŠECH fakult na hranici únosnosti a mnohdy asi i za ní, rostou náklady na rektorát, a ačkoliv se jedná v celkovém rozpočtu o v podstatě směšné částky, je tento přístup velmi nevhodný.

  2. Financování krumlovského centra v současné podobě a za současné finanční situace jsou pravděpodobně velmi špatně vynaložené peníze

  3. Hlavním problémem (jak co se týče objemu peněz, tak i celkovým přístupem) je převod peněz ze všech fakult směrem k zemědělské fakultě. Lze jistě pochopit těžkosti způsobené přechodem na nový systém placení podle studijních oborů, ale v návrhu není tento převod nikterak malých peněz nijak argumentován, není zmíněno co zemědělská fakulta za tuto pomoc slíbí udělat se svým financování a ani proč je žádoucí převést právě tuto částku a ne třeba o milión víc, nebo o 3 míň

  4. Návrh rozpočtu byl předán akademickému senátu ve velmi nepřehledné podobě, problematické části nejsou komentovány a neumožňuje tedy a by o něm bylo kvalifikovaně rozhodováno, což by bylo u tak závažné věci jistě záhodno