Zápis z jednání 10.1.2001

text/html — 1 KB

Obsah souboru

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<HTML>
<b><HEAD>
<TITLE>as100101.rtf</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Z�pis z ustavuj�c� sch�ze Akademick�ho sen�tu Jiho�esk� univerzity v �esk�ch Bud�jovic�ch<p>
</b><b>10. ledna 2001<p>
</b><b><p>
</b><b>P��tomni: viz prezen�n� listina<p>
<p>
Program:<p>
</b><b><i>1. Volba p�edsedy AS JU<p>
</b></i>Za ��zen� p�edsedy volebn� komise J. Kopeck�ho zvolil sen�t sv�m p�edsedou J. Zrzav�ho (viz <i>Z�pis o volb� p�edsedy AS JU</i>).<p>
<p>
<b><i>2. Volba m�stop�edsed� AS JU<p>
</b></i>Na funkci m�stop�edsedy AS JU za akademick� pracovn�ky byli navr�eni J. Ka�n�, M. Novotn� a G. �vejda. <p>
V prvn�m kole z�skali <p>
M. Novotn�  11 hlas�, <p>
G. �vejda   7 hlas�,<p>
J. Ka�n�    6 hlas�; <p>
v druh�m kole <p>
G. �vejda   13 hlas�, <p>
M. Novotn�  11 hlas�. <p>
M�stop�edsedou AS JU se stal <b>doc. Gabriel �vejda</b>.<p>
<p>
Na funkci m�stop�edsedy AS JU za studenty byli navr�eni M. B�lek, H. B�rgerov�, V. Chrastn� a M. Janda. <p>
V prvn�m kole z�skali <p>
H. B�rgerov� 11 hlas�, <p>
M. B�lek    7 hlas�, <p>
M. Janda    5 hlas� <p>
V. Chrastn�  1 hlas; <p>
v druh�m kole <p>
H. B�rgerov� 16 hlas�,<p>
M. B�lek    8 hlas�. <p>
M�stop�edsedkyn� AS JU se stala <b>Hana B�rgerov�</b>.<p>
<p>
<b><i>3. R�zn�<p>
</b></i>(a) P�edseda informoval sen�t o pot�eb� zvolit z�stupce JU do studentsk� komory RV�.<p>
(b) Sen�t vyzval veden� univerzity, aby z�pisy z jedn�n� kol<p>
(c) P�edseda sen�tu po��dal sen�tory o jejich lustra�n� osv�d�en�, s t�m, �e Rektor�t JU po��d� MV o vyd�n� chyb�j�c�ch lustra�n�ch osv�d�en�.<p>
(d) Sen�t se p�edb�n� dohodl, �e se jeho zased�n� budou konat ve st�edu od 16.00 hod.<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
          Zapsal: J. Zrzav�<p>
<p>
<p>
</BODY>
</HTML>

Naše fakulty

Více o našich fakultách