Zápis z jednání 17.11.2001

text/html — 10 KB

Obsah souboru

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html> 
<head> 
<META HTTP-Equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="wvWare/wvWare version 0.6.7">
<title> 
Untitled
</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">

<!--Section Begins--><br><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Z�pis z mimo��dn�ho jedn�n� Akademick�ho sen�tu Jiho�esk� univerzity v �esk�ch Bud�jovic�ch</b>
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>dne 17. </b><b>��jna 2001</b>
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b></b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>P��tomni</b>: viz prezen�n� listina
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>P�izv�ni</b>: rektor a kvestorka JU
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Program</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
1. P�edseda sen�tu informoval, �e nov�mi �leny studentsk� komory AS JU se stali Petr Kouteck� (nahradil M. Jandu, BF) a Tom�&scaron; M�lek (nahradil V. Chrastn�ho, PF).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Ov��ovateli z�pisu byli zvoleni M. J�lek a H. B�rgerov� (komora zam�stnanc� <u>KZ 10-0-1</u>, komora student� <u>KS 6-0-0</u>).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>2. Stanovisko JU k sou�asn� situaci na vysok�ch &scaron;kol�ch v �R</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t se po del&scaron;� diskusi rozhodl (<u>KZ 10-0-1, KS 6-0-0</u>), �e vyd� prohl�&scaron;en� k po�adavk�m vysok�ch &scaron;kol v �R. N�vrhem textu byli pov��eni M. Novotn� a P. Bla�ka (<u>KZ: 9-0-2, KS: 6-0-0</u>) s t�m, �e n�vrh bude sen�tor�m distribuov�n elektronickou po&scaron;tou nejpozd�ji v ned�li 21. ��jna 2001 ve�er ke schv�len� <i>per rollam</i>.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
P�edseda sen�tu byl pov��en, aby na chystaj�c� se projedn�v�n� tohoto bodu upozornil nep��tomn� �leny AS JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t po��dal rektora JU, aby nadch�zej�c� zased�n� �esk� konference rektor� vyzval k jasn�j&scaron;� koordinaci aktivit jednotliv�ch vysok�ch &scaron;kol.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t se p�edb�n� dohodl, �e v t�dnu p�ed 17. listopadem 2001 uspo��d� shrom�d�n� akademick� obce JU, na kter�m se podle okam�it� situace rozhodne o eventu�ln�ch akc�ch 16. listopadu 2001.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>3. Mzdov� p�edpis JU</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Kvestorka sezn�mila sen�t se zm�nami a dopl�ky Mzdov�ho p�edpisu JU, k nim� do&scaron;lo na z�klad� konzultac� s legislativn�m odborem M&Scaron;MT. Upraven� verze byla schv�lena (<u>KZ: 10-0-1, KS: 6-0-0</u>).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>4. R�zn�</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Studijn� prorektor po��dal sen�tory, aby pomohli sezn�mit akademickou obec s mo�nost� pod�vat k 15. listopadu na rektor�t JU projekty transforma�n�ch a rozvojov�ch program� pro rok 2002 (podrobn� informace jsou zve�ejn�ny na webov� str�nce M&Scaron;MT v ��sti Vysok� &scaron;koly - Rozvojov� programy).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
P�edseda sen�tu upozornil AS JU, �e do 15. listopadu 2001 je mo�no zas�lat p�ipom�nky ke Studijn�mu a zku&scaron;ebn�mu ��du JU na adresu prorektora Mr�ze (mraz@pf.jcu.cz).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Zapsal</b>: J. Zrzav�
</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Ov��ili</b>: M. J�lek, H. B�rgerov�
</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div>

<!--Section Ends--><!--
<hr>
<address>
<a href="http://wvware.sourceforge.net/"><img
src="wvSmall.gif" height=31 width=47
align=left border=0 alt="wvWare"></a>
<a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img
src="vh40.gif" height=31 width=88
align=right border=0 alt="Valid HTML 4.0!"></a>
Document created with <a href="http://wvware.sourceforge.net/">wvWare/wvWare version 0.6.7</a><br>
</address>
-->
</body>
</html>

Naše fakulty

Více o našich fakultách