Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

dne 17. října 2001

Přítomni: viz prezenční listina

Přizváni: rektor a kvestorka JU

Program

1. Předseda senátu informoval, že novými členy studentské komory AS JU se stali Petr Koutecký (nahradil M. Jandu, BF) a Tomáš Málek (nahradil V. Chrastného, PF).

Ověřovateli zápisu byli zvoleni M. Jílek a H. Bürgerová (komora zaměstnanců KZ 10-0-1, komora studentů KS 6-0-0).

2. Stanovisko JU k současné situaci na vysokých školách v ČR

Senát se po delší diskusi rozhodl (KZ 10-0-1, KS 6-0-0), že vydá prohlášení k požadavkům vysokých škol v ČR. Návrhem textu byli pověřeni M. Novotný a P. Blažka (KZ: 9-0-2, KS: 6-0-0) s tím, že návrh bude senátorům distribuován elektronickou poštou nejpozději v neděli 21. října 2001 večer ke schválení per rollam.

Předseda senátu byl pověřen, aby na chystající se projednávání tohoto bodu upozornil nepřítomné členy AS JU.

Senát požádal rektora JU, aby nadcházející zasedání České konference rektorů vyzval k jasnější koordinaci aktivit jednotlivých vysokých škol.

Senát se předběžně dohodl, že v týdnu před 17. listopadem 2001 uspořádá shromáždění akademické obce JU, na kterém se podle okamžité situace rozhodne o eventuálních akcích 16. listopadu 2001.

3. Mzdový předpis JU

Kvestorka seznámila senát se změnami a doplňky Mzdového předpisu JU, k nimž došlo na základě konzultací s legislativním odborem MŠMT. Upravená verze byla schválena (KZ: 10-0-1, KS: 6-0-0).

4. Různé

Studijní prorektor požádal senátory, aby pomohli seznámit akademickou obec s možností podávat k 15. listopadu na rektorát JU projekty transformačních a rozvojových programů pro rok 2002 (podrobné informace jsou zveřejněny na webové stránce MŠMT v části Vysoké školy - Rozvojové programy).

Předseda senátu upozornil AS JU, že do 15. listopadu 2001 je možno zasílat připomínky ke Studijnímu a zkušebnímu řádu JU na adresu prorektora Mráze (mraz@pf.jcu.cz).

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřili: M. Jílek, H. Bürgerová