Zápis z jednání 31.5.2001

text/html — 14 KB

Obsah souboru

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html> 
<head> 
<META HTTP-Equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="wvWare/wvWare version 0.6.7">
<title> 
Untitled
</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">

<!--Section Begins--><br><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Z�pis ze zased�n� </b>
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Akademick�ho sen�tu Jiho�esk� univerzity v �esk�ch Bud�jovic�ch
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
31. kv�tna 2001
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>P��tomni</b>: viz prezen�n� listina 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Pozv�ni</b>: rektor a kvestorka JU, prorekto�i doc. Mr�z, prof. B��ek, doc. Grubhoffer
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Program</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
1. Ov��ovateli z�pisu byli zvoleni G. &Scaron;vejda a M. J�lek.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
2. Aktualizace Dlouhodob�ho z�m�ru JU na rok 2002
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t projednal a <b>jednomysln�</b> schv�lil n�vrh p�edlo�en� rektorem JU s t�mito �pravami (nov� zaveden� texty tu�nou kurzivou, ru&scaron;en� texty p�e&scaron;krtnut�):
</p></div><ul>
<li value="1"><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 4.91mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: -4.91mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
kap. 2 odst. 2) &quot;...; <b><i>otestovat whodnost syst�mu WebCT</i></b> v podm�nk�ch JU <b><i>a</i></b> umo�nit p��stup k syst�mu WebCT <b><i>nebo k jin�mu syst�mu umo��uj�c�mu distan�n� vzd�l�v�n�</i></b>.&quot;
</p></div></li><li value="1"><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 4.91mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: -4.91mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
kap. 2 odst. 3) &quot;Vy&scaron;kolit u�itele v pou��v�n� syst�mu WebCT <b><i>nebo jin�ho syst�mu umo��uj�c�mu distan�n� vzd�l�v�n�</i></b>.&quot;
</p></div></li><li value="1"><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 4.91mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: -4.91mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
kap. 6 odst. 11) &quot;... vy�e&scaron;it <s>celouniverzitn�</s> bezprobl�movou <b><i>komunikaci</i></b> <s>propojenost komunika�n�ch syst�m�</s> mezi jednotliv�mi sou��stmi JU ...&quot;
</p></div></li><li value="1"><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 4.91mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: -4.91mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
kap. 8 odst. 3) (z�hlav� tabulky) &quot;<b><i>po�et p�edpokl�dan�ch</i></b> habilita�n�<b><i>ch</i></b> ��zen� <b><i>v roce 2002</i></b>&quot; a &quot;<b><i>po�et p�edpokl�dan�ch</i></b> profesorsk<b><i>�ch</i></b><s>�</s> ��zen� <b><i>v roce 2002</i></b>&quot;
</p></div></li></ul><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>3. Prodlou�en� platnosti akreditace studijn�ch program� na JU (p��loha �. 2 Statutu JU)</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t projednal a <b>jednomysln�</b> schv�lil n�vrh p�edlo�en� prorektorem Mr�zem. Sen�t souhlas�, aby byl v p��pad� schv�len� do p��lohy �. 2 Statutu JU dodate�n� za�azen i studijn� program TF JU, kter� je v sou�asn� dob� projedn�v�n akredita�n� komis�.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>4. Zm�na Mzdov�ho p�edpisu JU</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t projednal a <b>jednomysln�</b> schv�lil n�vrh p�edlo�en� kvestorkou JU. 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t rovn� projednal novou stupnici mzdov�ch tarif� podle mzdov�ch t��d a mzdov�ch stup��. Diskuse se t�kala p�edev&scaron;�m vhodnosti plo&scaron;n�ho zvy&scaron;ov�n� tarif�, mo�nosti zvy&scaron;ov�n� osobn�ho ohodnocen�, mo�n� preference n�kter�ch kategori� pracovn�k� a problematiky neakademick�ch pracovn�k� JU. V orienta�n�m hlasov�n� o podpo�e valorizace mzdov�ch tarif� se v�t&scaron;ina komory akademick�ch pracovn�k� vyslovila pro (6 pro, 3 proti, nikdo se nezdr�el), zat�mco v�t&scaron;ina komory student� proti (pro 1, 5 proti, 1 se zdr�el/a).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>5. Zm�na Volebn�ho a jednac�ho ��du AS JU</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
a) P�edseda sen�tu znovu p�ednesl n�vrh na zm�nu formulace �l. 16 ��du. Pozm��ovac� n�vrh D. Tietze (&quot;... a nebyla proti nadpolovi�n� v�t&scaron;ina <i>p��tomn�ch</i> akademick�ch pracovn�k� nebo nadpolovi�n� v�t&scaron;ina <i>p��tomn�ch</i> student�&quot;) nebyl schv�len v komo�e zam�stnanc� (KZ 4-3-2/KS 6-1-0). P�vodn� n�vrh (&quot;... a nebyla proti nadpolovi�n� v�t&scaron;ina <i>v&scaron;ech</i> akademick�ch pracovn�k� nebo nadpolovi�n� v�t&scaron;ina <i>v&scaron;ech</i> student�&quot;) pot� nebyl schv�len v komo�e student� (KZ 9-0-0/KS 1-5-1).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
b) D. Tietz navrhl dal&scaron;� zm�nu �l. 16 ��du: &quot;<b><i>Na n�vrh �lena sen�tu se mus� hlasovat tajn�</i></b>&quot; nam�sto dosavadn�ho textu &quot;Na n�vrh n�kter�ho �lena sen�tu se v&scaron;ak m��e sen�t usn�st na tajn�m hlasov�n�. Rozhodov�n� o zp�sobu hlasov�n� je tajn� a v tom p��pad� rozhoduje prost� v�t&scaron;ina hlas� v&scaron;ech �len� sen�tu&quot;. Tento n�vrh byl <b>jednomysln�</b> schv�len.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>6. Zm�na Statutu JU</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
H. B�rgerov�, M. Janda a D. Tietz navrhli za�len�n� textu o studentsk�m hodnocen� p�edn�&scaron;ek a cvi�en� do �l. 33 Statutu (&quot;Formy hodnocen�&quot;). Sen�t projednal tento n�vrh v�etn� jeho pr�vn�ch a technick�ch aspekt� a <b>jednomysln�</b> se usnesl, �e studentsk� hodnocen� a jeho za�len�n� do Statutu JU podporuje. M�stop�edsedkyn� AS JU H. B�rgerov� byla pov��ena svol�n�m a ��zen�m pracovn� skupiny AS JU pro legislativn� a technickou p��pravu studentsk�ho hodnocen�.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>7. R�zn�</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Rektor JU pod�koval sen�tor�m za pr�ci v prvn� polovin� roku 2001.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Zapsal: J. Zrzav�
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Ov��ili: G. &Scaron;vejda, M. J�lek
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div>

<!--Section Ends--><!--
<hr>
<address>
<a href="http://wvware.sourceforge.net/"><img
src="wvSmall.gif" height=31 width=47
align=left border=0 alt="wvWare"></a>
<a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img
src="vh40.gif" height=31 width=88
align=right border=0 alt="Valid HTML 4.0!"></a>
Document created with <a href="http://wvware.sourceforge.net/">wvWare/wvWare version 0.6.7</a><br>
</address>
-->
</body>
</html>

Naše fakulty

Více o našich fakultách