Zápis ze zasedání

Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

31. května 2001

Přítomni: viz prezenční listina

Pozváni: rektor a kvestorka JU, prorektoři doc. Mráz, prof. Bůžek, doc. Grubhoffer

Program

1. Ověřovateli zápisu byli zvoleni G. Švejda a M. Jílek.

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU na rok 2002

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený rektorem JU s těmito úpravami (nově zavedené texty tučnou kurzivou, rušené texty přeškrtnuté):

3. Prodloužení platnosti akreditace studijních programů na JU (příloha č. 2 Statutu JU)

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený prorektorem Mrázem. Senát souhlasí, aby byl v případě schválení do přílohy č. 2 Statutu JU dodatečně zařazen i studijní program TF JU, který je v současné době projednáván akreditační komisí.

4. Změna Mzdového předpisu JU

Senát projednal a jednomyslně schválil návrh předložený kvestorkou JU.

Senát rovněž projednal novou stupnici mzdových tarifů podle mzdových tříd a mzdových stupňů. Diskuse se týkala především vhodnosti plošného zvyšování tarifů, možnosti zvyšování osobního ohodnocení, možné preference některých kategorií pracovníků a problematiky neakademických pracovníků JU. V orientačním hlasování o podpoře valorizace mzdových tarifů se většina komory akademických pracovníků vyslovila pro (6 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel), zatímco většina komory studentů proti (pro 1, 5 proti, 1 se zdržel/a).

5. Změna Volebního a jednacího řádu AS JU

a) Předseda senátu znovu přednesl návrh na změnu formulace čl. 16 Řádu. Pozměňovací návrh D. Tietze ("... a nebyla proti nadpoloviční většina přítomných akademických pracovníků nebo nadpoloviční většina přítomných studentů") nebyl schválen v komoře zaměstnanců (KZ 4-3-2/KS 6-1-0). Původní návrh ("... a nebyla proti nadpoloviční většina všech akademických pracovníků nebo nadpoloviční většina všech studentů") poté nebyl schválen v komoře studentů (KZ 9-0-0/KS 1-5-1).

b) D. Tietz navrhl další změnu čl. 16 Řádu: "Na návrh člena senátu se musí hlasovat tajně" namísto dosavadního textu "Na návrh některého člena senátu se však může senát usnést na tajném hlasování. Rozhodování o způsobu hlasování je tajné a v tom případě rozhoduje prostá většina hlasů všech členů senátu". Tento návrh byl jednomyslně schválen.

6. Změna Statutu JU

H. Bürgerová, M. Janda a D. Tietz navrhli začlenění textu o studentském hodnocení přednášek a cvičení do čl. 33 Statutu ("Formy hodnocení"). Senát projednal tento návrh včetně jeho právních a technických aspektů a jednomyslně se usnesl, že studentské hodnocení a jeho začlenění do Statutu JU podporuje. Místopředsedkyně AS JU H. Bürgerová byla pověřena svoláním a řízením pracovní skupiny AS JU pro legislativní a technickou přípravu studentského hodnocení.

7. Různé

Rektor JU poděkoval senátorům za práci v první polovině roku 2001.

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřili: G. Švejda, M. Jílek