Zápis ze zasedání

Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

16. května 2001

Přítomni: viz prezenční listina

Pozváni: rektor a kvestorka JU

Program:

1. Ověřovateli zápisu byli zvoleni G. Švejda a P. Podlaha

2. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2000

Senát projednal a schválil text předložený rektorem JU. Hlasování (KZ pro-proti-zdržel/a se, KS pro-proti-zdržel/a se): 12-0-0/6-0-0.

3. Zpráva o hospodaření JU za rok 2000

Senát projednal a schválil text předložený kvestorkou JU. Hlasování (KZ pro-proti-zdržel/a se, KS pro-proti-zdržel/a se): 11-0-1/6-0-0.

4. Volební a jednací řád Akademického senátu JU

Předseda senátu přednesl návrh na změnu formulace čl. 16 Řádu a informoval senát o historii tohoto návrhu. Diskuse se týkala otázky, zda má být ponechána formulace "... a nebyla proti nadpoloviční většina všech akademických pracovníků nebo nadpoloviční většina všech studentů" nebo zda má být pozměněna na "... a nebyla proti nadpoloviční většina přítomných akademických pracovníků nebo nadpoloviční většina přítomných studentů". Protože studentská komora AS tento návrh předem neprojednala, senát rozhodl přesunout tento bod programu na příští zasedání.

5. Různé

a) Senátoři V. Rakušan a D. Tietz kritizovali nedobrý stav povědomí o JU v Českých Budějovicích (městské informační středisko, www Budnet). Rektor JU přislíbil, že pověří PR pracovníka JU, aby se pokusil učinit nápravu.

b) Senát se rozhodl, že příští zasedání se bude konat ve čtvrtek 31. května 2001 v 16.00 hod.

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřili: G. Švejda, P. Podlaha