Zápis z jednání 18.4.2001

text/html — 14 KB

Obsah souboru

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html> 
<head> 
<META HTTP-Equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="wvWare/wvWare version 0.6.7">
<title> 
Untitled
</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">

<!--Section Begins--><br><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Z�pis ze zased�n� </b>
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Akademick�ho sen�tu Jiho�esk� univerzity v �esk�ch Bud�jovic�ch
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
18. dubna 2001
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>P��tomni</b>: viz prezen�n� listina 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Pozv�ni</b>: rektor a kvestorka JU, d�kan ZF JU
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Program:</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
1. N�vrh na zm�nu procedur�ln�ch pravidel
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
M�stop�edseda sen�tu navrhl, aby byli na ka�d� sch�zi zvoleni dva ov��ovatel� z�pisu. Tento n�vrh byl p�ijat v�t&scaron;inou hlas� (KZ pro-proti-zdr�el/a se, KS pro-proti-zdr�el/a se: 8-0-5/7-0-1). Ov��ovateli z�pisu ze sch�ze 18. 4. 2001 byli zvoleni G. &Scaron;vejda a M. J�lek.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>2. N�vrh na rozd�len� dotace ze st�tn�ho rozpo�tu roku 2001 na jednotliv� sou��sti JU a na tvorbu a u�it� centr�ln�ho FRIM v roce 2001</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Rektor a kvestorka sezn�mili sen�t s nov�m n�vrhem rozpo�tu JU, kter� respektuje n�vrhy sen�tu ze dne 14. b�ezna 2001. N�vrh byl jednomysln� schv�len.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
D�le byly jednomysln� schv�leny tyto deklarace AS JU pro budouc� obdob�:
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
a) Akademick� sen�t JU bude p�i schvalov�n� p��&scaron;t�ho rozpo�tu a rozd�lov�n� prost�edk� mezi fakulty vych�zet z metodiky, kterou jsou finan�n� prost�edky p�id�lov�ny univerzit�.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
b) Akademick� sen�t JU vyz�v� d�kany fakult JU, aby v p�ij�mac�m ��zen� pro studijn� rok 2001/2002 nep�ipustili p�ekro�en� limit� po�tu p�ij�man�ch student� na JU, kter� by vedly k penalizaci. AS JU bude p�i schvalov�n� rozpo�tu na rok 2002 db�t na to, aby d�sledky takov�chto penalizac� nesly fakulty, kter� p�ekro�en� po�tu student� zp�sob�.. 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
c) Akademick� sen�t JU bere na v�dom� n�vrhy grant� FRV&Scaron; pod�van� za Rektor�t JU a bude podporovat �e&scaron;en� rektor�tn�ch grant� p�ijat�ch FRV&Scaron; k �e&scaron;en� v roce 2002.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
d) Akademick� sen�t JU bude p�i schvalov�n� p��&scaron;t�ho rozpo�tu podporovat vytvo�en� intern� grantov� agentury JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>3. Volba �len� V�deck� rady JU pro nov� funk�n� obdob�</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Skrut�tory byli jednomysln� zvoleni J. Milota a D. Tietz. 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
V�sledky tajn� volby (KZ pro-proti-zdr�el/a se, KS pro-proti-zdr�el/a se):
</p></div><p><div align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Z. Ad�mek 13-0-0/8-0-0; P. Bla�ka 13-0-0/8-0-0; L. Bobkov� 13-0-0/8-0-0; Z. Brandl 13-0-0/8-0-0; V. B��ek 12-1-0/7-1-0; J. Dolista 13-0-0/8-0-0; J. Dunovsk� 13-0-0/8-0-0; P. Filipi 13-0-0/8-0-0; J. Frelich 13-0-0/5-2-1; L. Grubhoffer 13-0-0/8-0-0; J. Hron 13-0-0/8-0-0; F. Hude�ek 12-1-0/8-0-0; V. Kapi�ka 13-0-0/8-0-0; F. Klime&scaron; 11-1-1/7-1-0; J. Kraus 12-0-1/8-0-0; R. Ledvina 12-1-0/8-0-0; T. Machula 13-0-0/8-0-0; F. Mr�z 13-0-0/8-0-0; I. Ok�nka 11-1-1/8-0-0; M. Pap��ek 13-0-0/8-0-0; V. Potu�n�k 12-0-1/6-1-1; V. �ehout 10-3-0/2-6-0; F. Sehnal 13-0-0/8-0-0; K. Skalick� 13-0-0/8-0-0; A. Stich 13-0-0/8-0-0; F. St�ele�ek 13-0-0/7-0-1; I. Stuchl�kov� 12-1-0. 8-0-0; M. Tetter 10-3-0/3-4-1; D. Ture�ek 13-0-0/8-0-0; J. V��ov� 13-0-0/8-0-0; J. Velem�nsk� 12-1-0/8-0-0; M. Velem�nsk� 12-1-0/
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
8-0-0; V. Vurm 13-0-0/8-0-0; R. Zahradn�k 12-1-0/8-0-0; J. Zelenka 13-0-0/8-0-0.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
�leny VR JU bylo zvoleno 33 z 35 kandid�t�, nebyli zvoleni V. �ehout a M. Tetter.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Rektor ozn�mil, �e navrhne sen�tu dal&scaron;� kandid�ty, aby ve VR byla zachov�na proporce jednotliv�ch obor� tv�r�� pr�ce na JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>4. Podpora usnesen� Akademick�ho sen�tu 1. l�ka�sk� fakulty Univerzity Karlovy v souvislosti se situac� student� star&scaron;�ch 26 let, zejm�na student� postgradu�ln�ho studia.</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t v�t&scaron;inou hlas� (7-3-3/6-0-2) podpo�il usnesen� AS 1LF UK ze dne 29. ledna 2001.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>5. R�zn�</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
a) Rektor a p�edseda sen�tu ozn�mili AS JU, �e 24. dubna 2001 se kon� setk�n� prorektor� Mr�ze a B��ka se studenty JU na t�ma kreditn� syst�m studia a zahrani�n� pobyty student� JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
b) M�stop�edsedkyn� sen�tu vyzvala sen�t k podpo�e dal&scaron;� existence EIC JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
c) Rektor ozn�mil, �e v nejbli�&scaron;� dob� bude t�eba schv�lit zpr�vu o �innosti JU a hospod��skou zpr�vu JU za rok 2000. 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
d) Sen�t p�ijal n�vrh J. Miloty, aby archiv e-mailov� konference �len� AS JU byl zve�ej�ov�n na webov�ch str�nk�ch AS JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Zapsal</b>: J. Zrzav�
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Ov��ili </b>(<i>per rollam</i>): G. &Scaron;vejda, M. J�lek
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div>

<!--Section Ends--><!--
<hr>
<address>
<a href="http://wvware.sourceforge.net/"><img
src="wvSmall.gif" height=31 width=47
align=left border=0 alt="wvWare"></a>
<a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img
src="vh40.gif" height=31 width=88
align=right border=0 alt="Valid HTML 4.0!"></a>
Document created with <a href="http://wvware.sourceforge.net/">wvWare/wvWare version 0.6.7</a><br>
</address>
-->
</body>
</html>

Naše fakulty

Více o našich fakultách