Zápis ze zasedání

Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

18. dubna 2001

Přítomni: viz prezenční listina

Pozváni: rektor a kvestorka JU, děkan ZF JU

Program:

1. Návrh na změnu procedurálních pravidel

Místopředseda senátu navrhl, aby byli na každé schůzi zvoleni dva ověřovatelé zápisu. Tento návrh byl přijat většinou hlasů (KZ pro-proti-zdržel/a se, KS pro-proti-zdržel/a se: 8-0-5/7-0-1). Ověřovateli zápisu ze schůze 18. 4. 2001 byli zvoleni G. Švejda a M. Jílek.

2. Návrh na rozdělení dotace ze státního rozpočtu roku 2001 na jednotlivé součásti JU a na tvorbu a užití centrálního FRIM v roce 2001

Rektor a kvestorka seznámili senát s novým návrhem rozpočtu JU, který respektuje návrhy senátu ze dne 14. března 2001. Návrh byl jednomyslně schválen.

Dále byly jednomyslně schváleny tyto deklarace AS JU pro budoucí období:

a) Akademický senát JU bude při schvalování příštího rozpočtu a rozdělování prostředků mezi fakulty vycházet z metodiky, kterou jsou finanční prostředky přidělovány univerzitě.

b) Akademický senát JU vyzývá děkany fakult JU, aby v přijímacím řízení pro studijní rok 2001/2002 nepřipustili překročení limitů počtu přijímaných studentů na JU, které by vedly k penalizaci. AS JU bude při schvalování rozpočtu na rok 2002 dbát na to, aby důsledky takovýchto penalizací nesly fakulty, které překročení počtu studentů způsobí..

c) Akademický senát JU bere na vědomí návrhy grantů FRVŠ podávané za Rektorát JU a bude podporovat řešení rektorátních grantů přijatých FRVŠ k řešení v roce 2002.

d) Akademický senát JU bude při schvalování příštího rozpočtu podporovat vytvoření interní grantové agentury JU.

3. Volba členů Vědecké rady JU pro nové funkční období

Skrutátory byli jednomyslně zvoleni J. Milota a D. Tietz.

Výsledky tajné volby (KZ pro-proti-zdržel/a se, KS pro-proti-zdržel/a se):

Z. Adámek 13-0-0/8-0-0; P. Blažka 13-0-0/8-0-0; L. Bobková 13-0-0/8-0-0; Z. Brandl 13-0-0/8-0-0; V. Bůžek 12-1-0/7-1-0; J. Dolista 13-0-0/8-0-0; J. Dunovský 13-0-0/8-0-0; P. Filipi 13-0-0/8-0-0; J. Frelich 13-0-0/5-2-1; L. Grubhoffer 13-0-0/8-0-0; J. Hron 13-0-0/8-0-0; F. Hudeček 12-1-0/8-0-0; V. Kapička 13-0-0/8-0-0; F. Klimeš 11-1-1/7-1-0; J. Kraus 12-0-1/8-0-0; R. Ledvina 12-1-0/8-0-0; T. Machula 13-0-0/8-0-0; F. Mráz 13-0-0/8-0-0; I. Okénka 11-1-1/8-0-0; M. Papáček 13-0-0/8-0-0; V. Potužník 12-0-1/6-1-1; V. Řehout 10-3-0/2-6-0; F. Sehnal 13-0-0/8-0-0; K. Skalický 13-0-0/8-0-0; A. Stich 13-0-0/8-0-0; F. Střeleček 13-0-0/7-0-1; I. Stuchlíková 12-1-0. 8-0-0; M. Tetter 10-3-0/3-4-1; D. Tureček 13-0-0/8-0-0; J. Váňová 13-0-0/8-0-0; J. Velemínský 12-1-0/8-0-0; M. Velemínský 12-1-0/

8-0-0; V. Vurm 13-0-0/8-0-0; R. Zahradník 12-1-0/8-0-0; J. Zelenka 13-0-0/8-0-0.

Členy VR JU bylo zvoleno 33 z 35 kandidátů, nebyli zvoleni V. Řehout a M. Tetter.

Rektor oznámil, že navrhne senátu další kandidáty, aby ve VR byla zachována proporce jednotlivých oborů tvůrčí práce na JU.

4. Podpora usnesení Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v souvislosti se situací studentů starších 26 let, zejména studentů postgraduálního studia.

Senát většinou hlasů (7-3-3/6-0-2) podpořil usnesení AS 1LF UK ze dne 29. ledna 2001.

5. Různé

a) Rektor a předseda senátu oznámili AS JU, že 24. dubna 2001 se koná setkání prorektorů Mráze a Bůžka se studenty JU na téma kreditní systém studia a zahraniční pobyty studentů JU.

b) Místopředsedkyně senátu vyzvala senát k podpoře další existence EIC JU.

c) Rektor oznámil, že v nejbližší době bude třeba schválit zprávu o činnosti JU a hospodářskou zprávu JU za rok 2000.

d) Senát přijal návrh J. Miloty, aby archiv e-mailové konference členů AS JU byl zveřejňován na webových stránkách AS JU.

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřili (per rollam): G. Švejda, M. Jílek