Zpráva pro tisk ze 47. zasedání SpR JU - 9.6.2016


Zpráva pro tisk ze 47. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 9. června 2016 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 47. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním zasedáním, kterého se zúčastnil nový rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (jmenován s účinností od 1. dubna 2016).

Správní rada JU vyjádřila poděkování bývalému rektorovi JU prof. L. Grubhofferovi, který se z pracovních důvodů nemohl jednání Správní rady JU zúčastnit, za jeho práci pro Jihočeskou univerzitu a jeho odvážný občanský postoj k celospolečenským problémům.

Mezi 46. a 47. řádným zasedáním Správní rady JU došlo k personální změně ve složení Správní rady JU. S účinností od 10. března 2016 byl novým členem Správní rady JU jmenován Ing. J. Talíř, náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch, zahraniční a regionální spolupráci. Ing. J. Talíř nahradil ve Správní radě JU Ing. Ivanu Popelovou, které dne 18. ledna 2016 vypršelo její šestileté funkční období ve Správní radě JU. S účinností od 10. března 2016 byl na návrh rektora JU do dalšího šestiletého období ve Správní radě JU jmenován také Mgr. Ing. Miroslav Šimek, zástupce ředitele a vedoucí oddělení restitucí Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj.

V období mezi 46. a 47. řádným zasedáním Správní rady JU se uskutečnila dvě elektronická hlasování Správní rady JU. Výsledkem těchto hlasování, která probíhala v období od 11. do 20. listopadu 2015 a od 21. prosince 2015 do 6. ledna 2016, bylo vydání třech níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

 1. Předchozí písemný souhlas č. 397 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU - p.č. 1294/1, 1296/1, 1296/22 a p.č. 1927/2 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby „Propojení Biologického centra AV ČR ul. Branišovská s areálem AV ČR Na Sádkách optickým kabelem“. Oprávněným z věcného břemene je Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 2. Předchozí písemný souhlas č. 398 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU - p.č. 1297/3 a 1297/4 v KÚ České Budějovice 2 v rámci realizace stavby „ČB, Na Zlaté stoce, BD, p. Šnorek, příp. NN“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
 3. Předchozí písemný souhlas č. 399 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU - p.č. 1296/22, 1299/9, 1299/10, 1299/6, 1299/11, 1299/1, 1298, 1297/1, 1296/1 a 1299/4 v KÚ České Budějovice 2 v rámci realizace stavby „Rekonstrukce NTL plynovodu a přepojení na STL – ČB – areál JU“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.

V rámci elektronického hlasování Správní rady JU probíhajícího v období od 11. do 20. listopadu 2015 byl rovněž schválen Institucionální plán JU na období 2016-2018.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2015, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2015 a Rozpočet JU pro rok 2016. Správní rada JU dále projednala v souladu s výzvou náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ing. R. Plagy, Ph.D., naplnění Institucionálního plánu JU za rok 2015 (dále jen „IP 2015“). V této souvislosti přijala Správní rada JU stanovisko, ve kterém konstatovala, že Jihočeská univerzita při přípravě i realizaci IP 2015 postupovala maximálně transparentně a plně v souladu s Dlouhodobým záměrem JU pro roky 2011 – 2015 a jeho Aktualizací pro rok 2015 a pravidly Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015. Dále bylo konstatováno, že Jihočeská univerzita v rámci IP 2015 naplnila stanovené indikátory/ukazatele výkonu na více než 98 % a že v průběhu realizace jednotlivých projektů IP 2015 nebyla překročena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků. Správní rada JU také vzala na vědomí předloženou zprávu rektora JU o využití přístrojového vybavení na jednotlivých součástech Jihočeské univerzity s výhledem využití strojového času těchto přístrojů pro smluvní výzkum a smluvní analýzy pro komerční sféru a v této souvislosti dala rektorovi JU podnět zpřístupnit tuto zprávu ostatním součástem univerzity. Zpráva byla vypracována na základě podnětu Správní rady JU ze dne 30. dubna 2014.

V souladu s § 15 odst. 3 zákona o vysokých školách předložila Správní rada JU rektorovi JU doc. T. Machulovi následující podněty:

 • Nejpozději do konce roku 2016 zpracovat základní přehled pasportizace budov a pozemků vč. smluvních vztahů (za kolik, komu, na jak dlouho a co je pronajato) a dále doložit plošné i časové využití těchto budov a pozemků vč. ubytovacích kapacit, rekreačních a školících prostor apod. Uvedené zpracovat za univerzitu jako celek a dále v členění po jednotlivých součástech univerzity.
 • Nejpozději do konce roku 2017 zpracovat koncept dlouhodobé strategie univerzity „Strategie správy a rozvoje majetku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích do roku 2025“, jejíž součástí bude, mimo jiné, vize, cíl/e a osnova strategie vč. stručného popisu jednotlivých bodů osnovy, odpovědný řešitel, členové pracovního týmu, podrobný harmonogram vč. závazného termínu zpracování, finanční nároky na zpracování apod.


Správní rada JU dále na svém 47. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., celkem devět níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

 1. Předchozí písemný souhlas č. 400 k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví JU od ČR – Státního pozemkového úřadu dle § 11 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů – pozemky p.č. 760/24 a 760/29 v KÚ Boršov nad Vltavou.
 2. Předchozí písemný souhlas č. 401 k vydání souhlasného prohlášení o vzniku příslušnosti hospodařit s nemovitostí ve vlastnictví státu podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, resp. podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku – pozemek p.č. 1810/4 v KÚ Zborov.
 3. Předchozí písemný souhlas č. 402 k vydání souhlasného prohlášení o vzniku příslušnosti hospodařit s nemovitostí ve vlastnictví státu podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, resp. podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku – pozemek p.č. 2987/37 v KÚ Hněvkovice u Týna nad Vltavou.
 4. Předchozí písemný souhlas č. 403 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 1984/118, 1984/10 a 2061/13 v KÚ České Budějovice 2 v rámci realizace stavby „STZ TČB vytěsnění páry v oblasti odběrů JČU a AV“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost Teplárna České Budějovice, a.s.
 5. Předchozí písemný souhlas č. 404 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch JU na pozemcích p.č. 1299/12 a 1305/2 v KÚ České Budějovice 2 v rámci realizace stavby „Vedení elektro VN“. Budoucím povinným z věcného břemene je společnost Teplárna České Budějovice, a.s.
 6. Předchozí písemný souhlas č. 405 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 1929/10 v KÚ České Budějovice 2 v rámci realizace stavby „ZTV Na Sádkách“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je pan Ing. Martin Bíca.
 7. Předchozí písemný souhlas č. 406 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 182/1 v KÚ České Budějovice 1 v rámci realizace stavby „Odvodnění budovy kláštera“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je Biskupství českobudějovické.
 8. Předchozí písemný souhlas č. 407 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch JU na pozemku p.č. 1296/11 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci přípojky elektro NN vybudované v rámci stavby „Centrum pro handicapované studenty a studentský klub“. Povinným z věcného břemene je pan Zdeněk Vranovský.
 9. Předchozí písemný souhlas č. 408 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU - p.č. 188 v KÚ České Budějovice 4 po realizaci stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 České Budějovice – 1. etapa, část 1.1.“. Oprávněným z věcného břemene je společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


Správní rada JU dále projednala možnosti budoucího využití majetku JU – bývalého rekreačního a výukového střediska Tejmlov Pedagogické fakulty JU. V této souvislosti bylo přijato usnesení, ve kterém Správní rada JU odkládá rozhodnutí v dané věci do prověření skutečného stavu.


V Českých Budějovicích dne 13. 6. 2016


Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU