Zpráva pro veřejnost z 50. zasedání SpR JU - 15.6.2017


Zpráva pro veřejnost z 50. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SpR JU),
které se konalo dne 15. 6. 2017

Ve čtvrtek dne 15. června 2017 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 50. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň druhým řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2017. Zasedání se zúčastnilo osm z dvanácti členů Správní rady JU, čímž byla Správní rada JU usnášeníschopná.

Mezi 49. a 50. zasedáním Správní rady JU došlo k personálním změnám ve složení Správní rady JU. S účinností od 26. května 2017 byli ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jmenováni na návrh rektora JU do dalšího funkčního období ve Správní radě JU pan PhDr. et Mgr. Robert Huneš, pan Ing. Jan Kubeš, pan Ing. Jan Hůda, Ph.D., a pan Ing. František Štangl. Novými členy Správní rady JU byli jmenováni pan Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel Gymnázia Česká 64, České Budějovice (pan Mgr. Sekyrka nahradil ve funkci pana Mgr. Jiřího Nantla, LL.M.), a pan RNDr. Vladimír Brablec, ředitel odboru zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích (pan RNDr. Brablec nahradil ve funkci pana Ing. Vladimíra Paucha).

V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., a článku 3 Statutu Správní rady JU, proběhla volba předsedy a místopředsedů Správní rady JU na dvouleté funkční období (od 15. června 2017 do 14. června 2019). Předsedou Správní rady JU byl na základě tajné volby zvolen všemi hlasy přítomných členů Správní rady JU Mgr. Ing. M. Šimek, místopředsedy byli všemi hlasy přítomných členů Správní rady JU zvoleni Ing. J. Kubeš a Ing. J. Boček.

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2016, kterou vzala na vědomí. Zprávu představil rektor JU doc. Tomáš Machula, který ve stručnosti komentoval zejména úkoly, které se JU v předmětném roce 2016 nepodařilo dokončit, a zároveň vysvětlil důvody, které k nesplnění stanovených úkolů vedly. Rektor JU doc. Tomáš Machula dále členy Správní rady JU seznámil s analýzou vývoje bodovaných výsledků vědy a výzkumu JU a jednotlivých fakult JU tak, jak je eviduje informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tyto výsledky, které byly doplněny srovnáním s ostatními vysokými školami v České republice, resp. relevantními fakultami těchto vysokých škol, dokládají, že JU v této oblasti dosahuje velmi dobrých výsledků, kterými zdatně konkuruje kamenným vysokým školám. Členové Správní rady JU ocenili, že je předkládaná zpráva realistická a že jsou v ní kromě kladů a dosažených úspěchů přiznány i rezervy, kterých si je univerzita vědoma. Zároveň kladně hodnotili množství úspěšně splněných úkolů.

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2016, kterou vzala na vědomí. Zprávu představila kvestorka JU Ing. H. Kropáčková. Bylo konstatováno, že JU se v roce 2016 podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši přesahující 12 mil. Kč. Tohoto pozitivního výsledku bylo dosaženo díky doplňkové činnosti, která dokázala nejen vykompenzovat ztrátu z činnosti hlavní, ale ještě vygenerovat zisk. Členové Správní rady JU ocenili dosažené výsledky hospodaření a zejména pak skutečnost, že se univerzitě podařilo významně snížit náklady. Pozitivně byla rovněž hodnocena připojená zpráva nezávislého auditora i závěry, které tato zpráva obsahuje.

Správní rada JU dále vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., níže uvedený předchozí písemný souhlas:

  1. Předchozí písemný souhlas č. 422 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p. – pozemek p.č. 1183/7 v KÚ České Budějovice 3.

 

Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r.
předseda SpR JU

 

V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2017