Zpráva pro tisk ze 48. zasedání SpR JU - 25.10.2016


Zpráva pro tisk ze 48. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 25. října 2016 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 48. zasedání Správní rady JU. Jednání se zúčastnilo osm z dvanácti členů Správní rady JU, čímž byla Správní rada JU usnášeníschopná.

Mezi 47. a 48. řádným zasedáním Správní rady JU, konkrétně dne 30. srpna 2016, vypršelo šestileté funkční období ve Správní radě JU panu Ing. Pavlu Fantyšovi, řediteli Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Na návrh rektora JU byl Ing. Pavel Fantyš jmenován ministryní školství, mládeže a tělovýchovy členem Správní rady JU na další funkční období, a to s účinností od 31. srpna 2016.  Panu Ing. Fantyšovi k jeho jmenování upřímně blahopřejeme.

Správní rada JU schválila návrh nového Statutu Správní rady JU, který byl následně odeslán ke schválení ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. Dnem schválení paní ministryní nabývá Statut Správní rady JU účinnosti. Správní rada JU dále obsáhle diskutovala dopady novely zákona o vysokých školách na činnost správních rad veřejných vysokých škol.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala a schválila návrh rektora JU na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy, která připadá na JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu resortu školství pro rok 2016. JU v rámci zvýšeného příspěvku pro veřejné vysoké školy získala částku cca 8 mil. Kč.

Na návrh rektora JU také Správní rada JU projednala Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2017, který vzala na vědomí. Součástí uvedeného materiálu byla také Aktualizace Investičního programu JU na období 2016 – 2020, která shrnuje investiční priority vedení JU i jednotlivých fakult univerzity.

V souladu s usnesením z posledního zasedání Správní rady JU se v srpnu 2016 uskutečnila návštěva několika členů Správní rady JU a rektora JU v bývalém rekreačním a výukovém středisku Tejmlov Pedagogické fakulty JU. V rámci této návštěvy byla provedena důkladná prohlídka nejen samotného objektu, ale i jeho okolí. V návaznosti na uskutečněné místní šetření přijala Správní rada JU následující usnesení:

  • Správní rada JU schvaluje záměr budoucího prodeje rekreačního a výukového střediska Tejmlov Pedagogické fakulty JU s tím, že finanční prostředky získané z tohoto prodeje budou využity na investiční projekty schválené vedením JU.


Správní rada JU dále na svém 48. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., celkem čtyři níže uvedené předchozí písemné souhlasy:

  1. Předchozí písemný souhlas č. 409 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společnosti VINDEX JIH s.r.o. - pozemky p.č. 809/47 a p.č. 1048/25 v KÚ Netěchovice.
  2. Předchozí písemný souhlas č. 410 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti ve prospěch Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na pozemku p.č. 1839/32 v KÚ Vodňany v rámci realizace stavby „Rybářské a školící centrum s ubytovacím zázemím Wölflů mlýn, Vodňany“. Povinným z věcného břemene je společnost Povodí Vltavy, státní podnik.
  3. Předchozí písemný souhlas č. 411 k na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 2714/1 v KÚ České Budějovice 6 v rámci realizace stavby „Novostavba 10 řadových RD a ZTV Hodějovice“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost Jihostavby s.r.o.
  4. Předchozí písemný souhlas č. 412 k uzavření dohody o narovnání mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Římskokatolickou farností – děkanstvím u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1.


Rektor JU doc. Tomáš Machula a členové Správní rada JU vyjádřili poděkování dlouholetému členovi Správní rady JU a v několika funkčních obdobích také předsedovi a místopředsedovi Správní rady JU Ing. Vladimíru Jandíkovi, který v prosinci 2016 na vlastní žádost ukončí své členství ve Správní radě JU. Rektor JU doc. Tomáš Machula v této souvislosti ocenil práci pana Ing. Jandíka ve prospěch JU, kterou vždy vykonával s vysokým osobním nasazením, profesionální přesností a erudicí. Ing. Jandík z JU zcela neodchází, nadále bude spolupracovat s Ekonomickou fakultou JU.


V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2016


Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU