Zpráva pro tisk ze 46. zasedání SpR JU - 22.10.2015


Zpráva pro tisk ze 46. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 22. října 2015 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 46. zasedání Správní rady JU.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala a vzala na vědomí Dlouhodobý záměr JU pro období 2016 – 2020 a Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016, přičemž ocenila kvalitu předložených materiálů, jejich přehlednost i zvolený způsob zpracování. Dlouhodobý záměr JU definuje pět strategických oblastí rozvoje univerzity (vzdělávání, výzkum, internacionalizace, otevřenost a řízení). Každá z těchto prioritních oblastí obsahuje popis základních cílů, nástrojů pro dosažení těchto cílů, výstupů, prostředků využitelných pro dosažení stanovených cílů a odpovědnosti za jejich plnění. U každého cíle je dále uvedena vazba na prioritní cíle obsažené v Dlouhodobém záměru MŠMT pro období 2016 – 2020 a vazba na specifické cíle Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro každou z prioritních oblastí je zároveň definována skupina výkonových indikátorů, jejichž míra plnění bude průběžně sledována a vyhodnocována. Přílohou Dlouhodobého záměru JU je Investiční program JU na období 2016 – 2020, který upřesňuje a rozvádí investiční akce zmíněné v hlavní části Dlouhodobého záměru JU. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016 pak konkretizuje v rámci jednotlivých prioritních oblastí plánované aktivity pro rok 2016 včetně zdrojů financování těchto aktivit a odpovědnosti za jejich řešení. Jedním z klíčových cílů JU pro rok 2016 je zahájení budování Centra pro praktickou výuku technologických oborů (CPVTO).

Správní rada JU se jednomyslně připojila k níže uvedenému usnesení Akademického senátu JU ze dne 20. 10. 2015, které plně podporuje:

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích opětovně vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že prezident republiky stejně jako v uplynulých dvou letech nepozval na slavnostní shromáždění při příležitosti oslav státního svátku dne 28. října rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., a rektora Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Uvedené počínání chápeme jako projev neúcty vůči vysoké škole, již rektor reprezentuje, považujeme jej za nedůstojné oslav státního svátku a nehodné prezidenta republiky. Plně se ztotožňujeme s prohlášením České konference rektorů ze dne 16. října 2015 a vyjadřujeme podporu rektorům, kteří se na protest slavnostního shromáždění nezúčastní.

V souvislosti s vyhlášenou volbou kandidáta na funkci rektora JU pro období 2016 – 2020 Správní rada JU vydala a jednomyslně schválila níže uvedené usnesení:

Správní rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích hodnotí po prvním volebním období vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rektorem prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., velmi kladně. Výsledky za minulé období a Dlouhodobý záměr JU do roku 2020, který byl pod jeho vedením vypracován a který byl v říjnu 2015 schválen Vědeckou radou JU, Akademickým senátem JU a následně Správní radou JU, vypovídá o jeho schopnostech a připravenosti dále vést Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.

Jeho profesní i celospolečenské renomé výrazně převyšuje standardy osobností řídících vysoké školy a zvedá i prestiž Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Z těchto důvodů považuje Správní rada JU zvolení prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., do druhého volebního období za záruku naplnění stanovených cílů a Dlouhodobého záměru.

Správní rada JU dále na svém 46. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., celkem osm níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

  1. Předchozí písemný souhlas č. 389 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 1308/2, 1308/4 a 1310/2 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby „Rozvoj JVTP Etapa II A“. Oprávněným z věcného břemene je společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  2. Předchozí písemný souhlas č. 390 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Jihočeské univerzity na pozemku p.č. 1310/1 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby „Rozvoj JVTP Etapa II A“. Povinným z věcného břemene je společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  3. Předchozí písemný souhlas č. 391 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 963 a 965 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby „ČB, Husova tř. 458/102, JČU, kab. NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  4. Předchozí písemný souhlas č. 392 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 1294/1, 1296/1 a p.č. 1296/22 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby „Propojení Biologického centra AV ČR ul. Branišovská s areálem AV ČR Na Sádkách optickým kabelem“. Oprávněným z věcného břemene je Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
  5. Předchozí písemný souhlas č. 393 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 1907/5 a 1925/2 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby „ČB – Švábův Hrádek – nahrazení TS“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  6. Předchozí písemný souhlas č. 394 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti ve prospěch Jihočeské univerzity na pozemcích p.č. 1839/1 a p.č. 1839/6 v KÚ Vodňany. Povinným z věcného břemene je společnost Povodí Vltavy, státní podnik.
  7. Předchozí písemný souhlas č. 395 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity do podílového spoluvlastnictví společnosti Hansa C.B. spol. s r.o. a pana Štěpána Netíka - pozemek p.č. 1291/21 v KÚ Netěchovice.
  8. Předchozí písemný souhlas č. 396 k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích – pozemky p.č. 1933/4 a 1933/7 v KÚ České Budějovice 2.

 

V Českých Budějovicích dne 23. 10. 2015

 

Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU