Zpráva pro tisk ze 45. zasedání SpR JU - 11.6.2015


Zpráva pro tisk ze 45. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 11. června 2015 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 45. zasedání Správní rady JU.

Mezi 44. a 45. řádným zasedáním Správní rady JU se uskutečnilo jedno elektronické hlasování Správní rady JU. Výsledkem tohoto hlasování, které probíhalo v období od 30. března do 3. dubna 2015, bylo vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady JU č. 380 k uzavření smlouvy o právu stavby podle § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi Jihočeskou univerzitou a stavebníkem ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.

Podle § 14 odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb., a podle Statutu Správní rady JU čl. 3, proběhla na 45. zasedání Správní rady JU volba nového předsednictva Správní rady JU na dvouleté funkční období (od 11. 6. 2015 do 10. 6. 2017). Předsedou Správní rady JU byl na základě tajné volby opětovně zvolen Ing. J. Kubeš, místopředsedy Ing. Vl. Jandík a Ing. J. Hůda, Ph.D., kteří tyto funkce rovněž vykonávali v předchozím funkčním období. Rektor JU prof. L. Grubhoffer poblahopřál „staronovému“ předsednictvu SpR JU k jeho zvolení a vyjádřil přesvědčení, že dosavadní úspěšná spolupráce bude pokračovat i v dalším období.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2014, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2014 a Rozpočet JU pro rok 2015. Zároveň byli přítomní členové Správní rady JU seznámeni rektorem JU prof. L. Grubhofferem s koncepcí Strategie JU 2020, která definuje hlavní oblasti rozvoje Jihočeské univerzity v nadcházejícím pětiletém období (roky 2016 až 2020). Na základě široké diskuse v rámci vedení univerzity i vedení jednotlivých součástí univerzity bylo definováno pět strategických oblastí rozvoje. Jedná se o oblast vzdělávání, výzkum, internacionalizace, otevřenost a řízení. Materiál byl připravován metodou myšlenkových map, každá jednotlivá prioritní oblast obsahuje popis základních cílů, nástrojů pro dosažení těchto cílů, výstupů, prostředků využitelných pro dosažení stanovených cílů a odpovědnosti za jejich plnění. Materiál ještě není ve finální podobě, ta bude Správní radě JU, Vědecké radě JU a Akademickému senátu JU předložena až v říjnu 2015. Jedním z klíčových cílů Jihočeské univerzity v nadcházejícím pětiletém období je vybudování Technologického ústavu JU. V návaznosti na diskusi o dalším směřování Jihočeské univerzity a o aktuálních problémech ve vysokoškolském vzdělávacím prostoru přijala Správní rada JU následující usnesení:

  1. Správní rada JU podporuje kroky rektora JU prof. L. Grubhoffera směřující k vytvoření Technologického ústavu JU s cílem posílit na této platformě spolupráci s českými i zahraničními univerzitami a možnosti čerpání fondů EU.
  2. Správní rada JU pověřuje předsedu Správní rady JU zasláním dotazu na MŠMT ohledně funkčnosti registru docentů a profesorů a metodiky financování vysokých škol v dlouhodobém horizontu.


SpR JU projednala v souladu s výzvou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. J. Vebera naplnění Institucionálního plánu JU za rok 2014 (dále jen „IP 2014“). V této souvislosti přijala SpR JU stanovisko, ve kterém konstatovala, že Jihočeská univerzita při přípravě i realizaci IP 2014 postupovala maximálně transparentně a plně v souladu s Dlouhodobým záměrem JU pro roky 2011 – 2015 a jeho Aktualizací pro rok 2014 a pravidly Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2014. Dále bylo konstatováno, že Jihočeská univerzita v rámci IP 2014 naplnila stanovené indikátory/ukazatele výkonu na více než 99 % a že v průběhu realizace jednotlivých projektů IP 2014 nebyla překročena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků.

Správní rada JU také na svém 45. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., celkem osm níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

  1. Předchozí písemný souhlas č. 381 k uzavření smlouvy směnné, jejímž předmětem je směna nově vytvořených parcel p.č. 1289/9 a p.č. 1290/3 v KÚ České Budějovice 2 ve vlastnictví Jihočeské univerzity za nově vytvořené parcely p.č. 1984/118 a p.č. 1984/119 v KÚ České Budějovice 2 ve vlastnictví Biologického centra AV ČR, v.v.i.
  2. Předchozí písemný souhlas č. 382 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch Jihočeské univerzity na pozemku p.č. 1481 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „Parkoviště pro Jihočeskou univerzitu“. Povinným z věcného břemene je statutární město České Budějovice.
  3. Předchozí písemný souhlas č. 383 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 4725/9 a 1121/1 v KÚ České Budějovice 3 pro stavbu „Rozšíření sítě ČDT – České Budějovice“. Oprávněným z věcného břemene je společnost ČD - Telematika, a.s.
  4. Předchozí písemný souhlas č. 384 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 2137/52 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „ČB, ZSF JU Vltava, přeložka VN, NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  5. Předchozí písemný souhlas č. 385 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 189/1, 189/2, 472/3, 472/5 a st.p.č. 299 v KÚ Vodňany pro stavbu „Vodňany – Wolflů mlýn – NN příp. kab.“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  6. Předchozí písemný souhlas č. 386 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity – st.p.č. 299 v KÚ Vodňany pro stavbu „Vodňany: Na Valše – kabelové vedení NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  7. Předchozí písemný souhlas č. 387 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 2432/2 v KÚ České Budějovice 6 pro stavbu „ČB – Papírny 1,2 – rekonstrukce VN, TS“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  8. Předchozí písemný souhlas č. 388 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Jihočeské univerzity na pozemku p.č. 1839/32 v KÚ Vodňany pro stavbu „Výstavba environmentálního pavilonu“. Budoucím povinným z věcného břemene je společnost Povodí Vltavy, státní podnik.


V Českých Budějovicích dne 16. 6. 2015


Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU