Zpráva pro tisk ze 44. zasedání SpR JU - 30.10.2014

 

Zpráva pro tisk ze 44. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 30. října 2014 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 44. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň druhým řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2014.

Mezi 43. a 44. řádným zasedáním Správní rady JU došlo k personální změně ve složení Správní rady JU. S účinností od 20. října 2014 byl novým členem Správní rady JU jmenován Ing. Jiří Boček, ředitel společnosti Budějovický Budvar, n.p. Ing. J. Boček nahradil ve Správní radě JU Ing. Daniela Beneše, MBA, předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti ČEZ, a.s., který na své členství ve Správní radě JU z časových důvodů rezignoval.

V období mezi 43. a 44. řádným zasedáním Správní rady JU, konkrétně v období od 10. do 18. června 2014, se uskutečnilo jedno elektronické hlasování o předložených materiálech. Výsledkem tohoto elektronického hlasování bylo vydání třech níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

 1. Předchozí písemný souhlas č. 370 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU - p.č. 2137/52 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „ČB, ZSF JU Vltava, přeložka VN, NN“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
 2. Předchozí písemný souhlas č. 371 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU - p.č. 2137/217 a 2137/52 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „71010-006896 VPI Č. Budějovice Boreckého ul., přístavba JU“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost Telefónica Czech Republic, a.s.
 3. Předchozí písemný souhlas č. 372 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch JU na pozemku - p.č. 1549 v KÚ České Budějovice 2 pro realizaci plynovodní a vodovodní přípojky pro univerzitní mateřskou školu. Budoucím povinným z věcného břemene je statutární město České Budějovice.

V rámci uvedeného elektronického hlasování dále Správní rada JU vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2013, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2013 a Informace o rozpočtu JU pro rok 2014.

SpR JU na svém 44. řádném zasedání projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2015 (ADZ), kterou vzala na vědomí. ADZ vychází z Dlouhodobého záměru JU na léta 2011-2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro rok 2015. V souladu s těmito strategickými dokumenty byly definovány prioritní oblasti rozvoje JU pro rok 2015, kterými jsou VaV a další tvůrčí činnosti, vzdělávací činnost včetně celoživotního vzdělávání, internacionalizace, komunikace, propagace a marketing, spolupráce s veřejností a praxí a rozvoj JU jako efektivní instituce. ADZ se po formální stránce skládá z úvodní, velmi stručné části obsahující popis základních cílů JU, která je následně doplněna podrobnými přílohami. Tyto přílohy poskytují informace o základních principech a východiscích Institucionálního plánu JU pro rok 2015 (IP), o projektech tvořících IP, o centralizovaných rozvojových projektech připravovaných ve spolupráci s jinými veřejnými vysokými školami, o projektech strategické povahy, které jsou realizovány za přispění prostředků z EU (především v rámci operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a v neposlední řadě o projektech investičního charakteru. Projektové návrhy podávané do IP byly, stejně tak jako v uplynulých třech letech, posuzovány v rámci dvoukolové vnitrouniverzitní soutěže. Tento rok byly podmínky soutěže zásadně upraveny. Přednostně byly podporovány projekty celouniverzitního charakteru, v menší míře pak projekty fakultní.

V návaznosti na diskusi o dalším směřování Jihočeské univerzity a hlavních oblastech jejího rozvoje zadala Správní rada JU rektorovi JU prof. L. Grubhofferovi v souladu s § 15 odst. 3 zákona
o vysokých školách následující úkoly:

 • zpracovat vizi JU (předběžně do března 2015).
 • zpracovat dlouhodobý záměr JU pro léta 2016 až 2020 dle termínů stanovených MŠMT (předběžně do října 2015) a nastavit v tomto materiálu indikátory výkonu platné v delším časovém horizontu.


Správní rada JU také na svém 44. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., celkem sedm níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

 1. Předchozí písemný souhlas č. 373 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch JU na pozemku p.č. 1296/11 v KÚ České Budějovice 2 pro účely zřízení a provozování přípojky elektro NN vybudované v rámci stavby „Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské univerzity“. Budoucím povinným z věcného břemene je pan Zdeněk Vranovský.
 2. Předchozí písemný souhlas č. 374 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU - p.č. 2137/52 a 2137/219 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „Optická síť Dopravního podniku a.s., České Budějovice“. Oprávněným z věcného břemene je Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 3. Předchozí písemný souhlas č. 375 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU - p.č. 2137/217 a 2137/52 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „71010-006896 VPI Č. Budějovice Boreckého ul., přístavba JU“. Oprávněným z věcného břemene je společnost Telefónica Czech Republic, a.s.
 4. Předchozí písemný souhlas č. 376 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU - p.č. 4725/8 v KÚ České Budějovice 3 pro stavbu „ČB – MŠ, A. Trägera 44, kabel NN“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
 5. Předchozí písemný souhlas č. 377 k uzavření smlouvy směnné, jejímž předmětem je směna nově vytvořené parcely p.č. 1289/8 v KÚ České Budějovice 2 ve vlastnictví JU za nově vytvořenou parcelu p.č. 1984/117 v KÚ České Budějovice 2 ve vlastnictví Biologického centra AV ČR, v.v.i.
 6. Předchozí písemný souhlas č. 378 k úplatnému nabytí nemovitého majetku do vlastnictví JU od paní Miroslavy Loskotové - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 souboru nemovitého majetku v KÚ Vodňany. Jedná se o tento nemovitý majetek: p.č. 300/58, 300/72, 300/73, 300/74, 300/76, 300/80, 300/85, 300/87, 300/95, 300/161, 300/162, 300/163, 300/164, 300/165 a p.č. 1167/9.
 7. Předchozí písemný souhlas č. 379 k úplatnému nabytí nemovitého majetku do vlastnictví JU od pana Ing. Marka Jeníčka - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 souboru nemovitého majetku v KÚ Vodňany. Jedná se o tento nemovitý majetek: p.č. 300/58, 300/72, 300/73, 300/74, 300/76, 300/80, 300/85, 300/87, 300/95, 300/161, 300/162, 300/163, 300/164, 300/165 a p.č. 1167/9.

 

V Českých Budějovicích dne 3. 11. 2014

Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU