Zpráva pro tisk ze 42. zasedání SpR JU - 9.10.2013


Zpráva pro tisk ze 42. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve středu 9. října 2013 se v zasedací místnosti rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 42. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň třetím řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2013.

Mezi 41. a 42. řádným zasedáním Správní rady JU bylo vyhlášeno jedno elektronické hlasování o předložených materiálech, které probíhalo od 21. srpna 2013 do 2.  září 2013. Výsledkem tohoto elektronického hlasování bylo vydání tří níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

  • Předchozí písemný souhlas č. 350 k úplatnému nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity od pana Ing. Jaroslava Sirotka - rodinný dům č.p. 759 na st.p.č. 1550/2, st.p.č. 1550/2 a p.č. 1551/2 v KÚ České Budějovice 2.
  • Předchozí písemný souhlas č. 351 k úplatnému nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity od pana Tomáše Dvořáka - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 77/576 p.č. 1167/11 v KÚ Vodňany.
  • Předchozí písemný souhlas č. 352 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 189/1, 189/2, 472/3 a st.p.č. 299 v KÚ Vodňany pro stavbu s názvem „Vodňany – Wolflů mlýn – NN příp. kab.“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.


Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2014, kterou vzala na vědomí. Materiál ve stručnosti představili rektor JU prof. L. Grubhoffer a prorektorka pro rozvoj doc. H. Čížková, která byla hlavní redaktorkou tohoto materiálu. Materiál vychází z Dlouhodobého záměru JU na léta 2011-2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro rok 2014. Materiál byl připraven – stejně tak jako minulý rok – tak, aby v úvodní části poskytl souhrnné informace obecnější povahy, které následně konkretizuje v jednotlivých přílohách.  Hlavními prioritními oblastmi rozvoje JU pro rok 2014 jsou věda a výzkum a další tvůrčí činnosti, vzdělávací činnost včetně celoživotního vzdělávání, internacionalizace, komunikace, propagace a marketing, spolupráce s veřejností a praxí a rozvoj JU jako efektivní instituce. Dílčí cíle stanovené pro rok 2014 budou z velké části naplňovány zejména v aktivitách projektů připravených k řešení v rámci Institucionálního plánu JU pro rok 2014, do kterého byly poprvé začleněny také projekty dříve řešené v rámci Fondu rozvoje vysokých škol, dále v aktivitách centralizovaných rozvojových projektů a již probíhajících nebo zahajovaných projektů z operačních programů EU. Všechny tyto aktivity jsou těsně koordinovány s hlavními činnostmi financovanými z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost a rozvoj výzkumné organizace.

Správní rada JU také v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., vydala celkem šest níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

  • Předchozí písemný souhlas č. 353 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch Jihočeské univerzity na pozemcích - p.č. 2622/1 a 2771 v KÚ České Budějovice 3 pro stavbu s názvem „Teplofikace objektu ZSF JU Nerudova 53a, České Budějovice 3“. Budoucím povinným z věcného břemene je statutární město České Budějovice.
  • Předchozí písemný souhlas č. 354 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch Jihočeské univerzity na pozemku p.č. 1481 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu s názvem „Parkoviště pro Jihočeskou univerzitu“. Budoucím povinným z věcného břemene je statutární město České Budějovice.
  • Předchozí písemný souhlas č. 355 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 1907/5 a 1925/2 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu s názvem „ČB – Švábův Hrádek – nahrazení TS“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  • Předchozí písemný souhlas č. 356 k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 1531/1 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu s názvem „ČB – Na Sádkách – kabel 22 kV“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  • Předchozí písemný souhlas č. 357 k vydání souhlasného prohlášení k určení výlučného vlastnického práva k pozemku p.č. 618/10 v KÚ Hrdějovice ve prospěch paní Heleny Levičkové, jímž se odstraňuje duplicitní zápis vlastnictví k nemovitosti.
  • Předchozí písemný souhlas č. 358 k úplatnému nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity od paní Mariann Prytz Lund – rodinného domu v Longyearbyenu (Svalbard, Norko) pro vybudování české polární stanice v rámci projektu CzechPolar.


V Českých Budějovicích dne 15.10.2013


Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU