Zpráva pro tisk ze 41. zasedání SpR JU - 20.6.2013


Zpráva pro tisk ze 41. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 20. června 2013 se v zasedací místnosti rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 41. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň druhým řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2013.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2012, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2012 a Rozpočet JU v roce 2013. Bylo konstatováno, že i přes počáteční obavy se v roce 2012 podařilo, a to zejména díky optimalizaci nákladů a dalšími opatřeními, dosáhnout čistého zisku ve výši téměř 34 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek je plánován i pro rok 2013. Hlavním zdrojem financování činnosti Jihočeské univerzity i nadále zůstávají dotace a příspěvky MŠMT. Stále významnější podíl mají v rozpočtu Jihočeské univerzity prostředky získané na výzkumnou činnost.

SpR JU projednala v souladu s výzvou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy naplnění Institucionálního rozvojového plánu JU za rok 2012 (dále jen „IRP 2012“). V této souvislosti přijala SpR JU stanovisko, ve kterém konstatovala, že Jihočeská univerzita při přípravě i realizaci IRP 2012 postupovala maximálně transparentně a plně v souladu s Dlouhodobým záměrem JU pro roky 2011 – 2015 a jeho Aktualizací pro rok 2012 a pravidly Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012. Dále bylo konstatováno, že Jihočeská univerzita v rámci IRP 2012 naplnila stanovené indikátory/ukazatele výkonu a že v průběhu realizace jednotlivých projektů IRP 2012 nebyla překročena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků.

Správní rada JU také v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., vydala celkem osm níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

  • Předchozí písemný souhlas č. 342 k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 389/3 v KÚ Vodňany pro stavbu s názvem „Vodňany: Nad Velkou Podvinicí, Jihočeská univerzita – kabelové vedení NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  • Předchozí písemný souhlas č. 343 k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 40/1, 23/1, 40/34 a 37/1 v KÚ Haklovy Dvory pro stavbu s názvem „Č.B. Haklovy Dvory, kabelizace NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  • Předchozí písemný souhlas č. 344 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 344/3 a st.p.č. 1067 v KÚ Vodňany pro stavbu s názvem „Vodňany - Zátiší, VÚRH: TS, NN přip. TS, kab.“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  • Předchozí písemný souhlas č. 345 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – st.p.č. 299 v KÚ Vodňany pro stavbu s názvem „Vodňany: Na Valše – kabelové vedení NN“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  • Předchozí písemný souhlas č. 346 k úplatnému nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 499/576 p.č. 1167/11 v KÚ Vodňany.
  • Předchozí písemný souhlas č. 347 k úplatnému nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 1167/10 v KÚ Vodňany.
  • Předchozí písemný souhlas č. 348 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - st.p.č. 1308/3 a p.č. 1308/5 v KÚ České Budějovice 2.
  • Předchozí písemný souhlas č. 349 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých – zemědělská stavba na parcelách st.p.č. 916/1, st.p.č. 916/2 a st.p.č. 916/3, pozemek st.p.č. 916/3, zemědělská stavba na parcelách st.p.č. 917/3, st.p.č. 917/4, st.p.č. 917/5 a st.p.č. 917/6, pozemek st.p.č. 917/3 a pozemek p.č. 1862/43 v KÚ Kamenný Újezd.

 

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2013

Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU