Zpráva pro tisk ze 40. zasedání SpR JU - 21.3.2013

 

Zpráva pro tisk ze 40. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 21. března 2013 se v zasedací místnosti rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 40. zasedání Správní rady JU.  Mezi 39. a 40. řádným zasedáním Správní rady JU byla vyhlášena dvě elektronické hlasování o předložených materiálech, a to v listopadu a prosince 2012. Výsledkem těchto elektronických hlasování bylo vydání předchozích písemných souhlasů č. 330 - 337, kterými bylo schváleno pět návrhů na bezúplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity převodem od Pozemkového fondu ČR (č. 330 – 334), jeden návrh na prodej majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 335), jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 336) a jeden návrh na úplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 337).

Podle § 14 odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb., a podle Statutu Správní rady JU čl. 3, proběhla na 40. zasedání Správní rady JU volba nového předsednictva na dvouleté funkční období. V tajné volbě byl předsedou Správní rady JU s účinností od 20. května 2013 zvolen Ing. Jan Kubeš; místopředsedy byli zvoleni Ing. Ing. Vladimír Jandík a Ing. Jan Hůda, Ph.D. Rektor JU prof. Libor Grubhoffer v této souvislosti poděkoval bývalému předsednictvu SpR JU i všem ostatním členům SpR JU za jejich v práci v uplynulém období a vyjádřil přesvědčení, že úspěšná spolupráce bude pokračovat i s novým předsednictvem SpR JU, které se ujímá své funkce s účinností od 20. května 2013.

Správní rada JU byla rektorem JU prof. Liborem Grubhofferem informována o připravované novele zákona o vysokých školách, zejména pak o otázkách profilace studijních programů na profesní, akademické a výzkumné, zavedení institucionální akreditace a akreditací pro oblasti vzdělávání pro příslušný typ studia na vysoké škole, zavedení kontraktového financování pro veřejné vysoké školy či zavedení kategorie „mimořádný profesor“ pro vynikající odborníky z praxe. V návaznosti na informace předsedy Správní rady JU Ing. Vladimíra Jandíka o semináři pořádaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro předsedy a tajemníky správních rad veřejných vysokých škol, byly velmi široce diskutovány změny ve fungování správních rad a nový způsob projednávání a schvalování univerzitních materiálů.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 338 - 341, kterými byly schváleny tři návrhy na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 338, 339 a 341) a jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení práv odpovídající věcnému břemenu k budově a pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 340). Správné rada JU rovněž projednala záměr úplatného nabytí rodinného domu v Longyearbyenu, Norsko pro vybudování logistického a technického zázemí českých expedic na souostroví Svalbard se závěrem, že vzhledem ke složitosti celého návrhu bude potřeba se k tomuto tématu vrátit na některém z příštích zasedání Správní rady JU.

V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2013

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU