Zpráva pro tisk z 39. zasedání SpR JU - 22.10.2012

 

Zpráva pro tisk z 39. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V pondělí 22. října 2012 se v zasedací místnosti rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 39. zasedání Správní rady JU.

Mezi 38. a 39. řádným zasedáním Správní rady JU došlo k personální změně ve složení Správní rady JU. S účinností od 1. srpna 2012 byl novým členem Správní rady JU jmenován MUDr. J. Novák, MBA, 1. místopředseda představenstva a ředitel operačních a ostatních oborů Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. J. Novák nahradil ve funkci dlouholetého člena Správní rady JU MUDr. B. Shona, který na své členství ve Správní radě JU z časových důvodů rezignoval.

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2013, kterou vzala na vědomí. Materiál ve stručnosti představili rektor JU prof. L. Grubhoffer a prorektorka pro rozvoj doc. H. Čížková, která byla hlavní redaktorkou tohoto materiálu. Materiál vychází z Dlouhodobého záměru JU na léta 2011-2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro rok 2013. Hlavními prioritními oblastmi rozvoje JU pro rok 2013 jsou VaV a další tvůrčí činnosti, vzdělávání, internacionalizace, komunikace, propagace a marketing, spolupráce s veřejností a praxí a rozvoj JU jako efektivní instituce. Dílčí cíle stanovené pro rok 2013 budou naplňovány v aktivitách, které spadají do čtyř kategorií:

 • Tvorba koncepčních materiálů, tvorba nových postupů či nástrojů;
 • Pilotní ověření nových postupů, pilotní provoz nových zařízení;
 • Implementace nových postupů na celé JU;
 • Kvantitativní rozšíření či zkvalitnění stávajících činností.


  Cílem pro další roky je realizovat posun od koncepce k implementaci, tzn. aktivity řešené první rok jako koncepce otestovat další rok pilotně na vybraných součástech a následně celouniverzitně implementovat. Členové Správní rady JU ocenili stručnost, přehlednost a srozumitelnost předloženého materiálu a jeho gradaci od informací obecnějšího charakteru obsažených v úvodní části materiálu až po informace velmi detailní obsažené v jednotlivých přílohách.

  Členové Správní rady JU opakovaně vyjádřili podporu vzniku technických oborů na JU. Bylo konstatováno, že všem subjektům zapojeným do přípravy projektu vzdělávání ve vybraných technických oborech bakalářského studia na JU jde v prvé řadě o kvalitu připravovaných oborů a
  o schopnost tuto kvalitu dlouhodobě garantovat.

  Členové Správní rady JU byli rovněž informováni o záměru zřízení univerzitního nakladatelství, byli seznámeni s novým vizuálním stylem JU, který bude veřejně představen v průběhu prosince 2012, a podrobně diskutovali o podmínkách realizace projektu výstavby polární stanice na arktickém souostroví Svalbard (Špicberky).

  Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 324 – 329, kterými byly schváleny jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 324), tři návrhy na prodej nemovitého majetku Jihočeské univerzity (č. 325 - 327), jeden návrh na uzavření dohody o narovnání (č. 328) a jeden návrh na bezúplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 329).

  V Českých Budějovicích dne 24. 10. 2012

  Ing. Vladimír Jandík v.r.
  předseda Správní rady JU