Zpráva pro tisk z 38. zasedání SpR JU - 14.6.2012

 

Zpráva pro tisk z 38. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 14. června 2012 se v zasedací místnosti rektorátu JU v novém objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 38. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním zasedáním, kterého se zúčastnil nový rektor JU prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (jmenován s účinností od 1. dubna 2012).

Mezi 37. a 38. řádným zasedáním Správní rady JU byla vyhlášena dvě elektronické hlasování o předložených materiálech, a to v prosinci 2011 a únoru 2012. Výsledkem těchto elektronických hlasování bylo vydání předchozích písemných souhlasů č. 299 - 302, kterými byly schváleny dva návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 299 a 301), jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 302) a jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní upravující podmínky prodeje souboru nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 300).

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2011, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2011 a Rozpočet JU v roce 2012. Bylo konstatováno, že i přes počáteční obavy se v roce 2011 podařilo, a to zejména díky optimalizaci nákladů a dalšími opatřeními, dosáhnout čistého zisku ve výši 32,5 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek je plánován i pro rok 2012. Hlavním zdrojem financování činnosti Jihočeské univerzity i nadále zůstávají dotace a příspěvky MŠMT. Zatímco v příspěvku na vzdělávací činnost zaznamenala univerzita ve srovnání s předchozími obdobími pokles, prostředky získané na výzkumnou činnost mají v rozpočtu Jihočeské univerzity stále významnější postavení.

V návaznosti na diskusi o dalším směřování JU a hlavních oblastech jejího rozvoje předala Správní rada JU rektorovi JU prof. L. Grubhofferovi v souladu s § 15 odst. 3 zákona o vysokých školách následující podněty:

  • vytvořit pracovní skupinu, jejímž úkolem bude zahájení prací na postupné implementaci doporučení vzešlých z procesních analýz realizovaných na JU společností Deloitte v rámci individuálního projektu národního EFIN (Efektivní instituce);
  • zahájit práce na přípravě projektu vzdělávání ve vybraných technických oborech bakalářského studia na JU.


  Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 303 – 323, kterými bylo schváleno deset návrhů na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 303 – 312), jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 313), dva návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 314 a 315), dva návrhy na bezúplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 316 a 317), čtyři návrhy na úplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 318 - 321) a dva návrhy na prodej nemovitého majetku Jihočeské univerzity (č. 322 a 323).

  Správní rada JU rovněž odsouhlasila návrh na provedení dílčí změny věcného břemene obsaženého ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj JVTP Etapa II A“. Tuto smlouvu schválila Správní rada JU dne 6. března 2012 (předchozí písemný souhlas SpR JU č. 301). Správní rada JU také schválila záměr prodeje areálu Školního zemědělského podniku JU v katastrálním území Kamenný Újezd.

  V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2012

  Ing. Vladimír Jandík v.r.
  předseda Správní rady JU