Zpráva pro tisk z 37. zasedání SpR JU - 20.10.2011

Zpráva pro tisk z 37. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 20. října 2011 se v zasedací místnosti rektorátu JU v novém objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 37. zasedání Správní rady JU. Přítomní členové SpR JU před samotným začátkem jednání uctili minutou ticha památku nedávno zesnulé rektorky JU prof. Ing. Magdaleny Hrabánkové, CSc. Dočasným vedením JU byl do doby jmenování nového rektora/rektorky pověřen prof. RNDr. T. Polívka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum.

Mezi 36. a 37. řádným zasedáním Správní rady JU bylo vyhlášeno jedno elektronické hlasování o předložených materiálech, a to v červenci 2011. Výsledkem tohoto elektronického hlasování bylo vydání předchozích písemných souhlasů č. 291 - 293, kterými byly schváleny dva návrhy na prodej majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 291 a 292) a jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 293).

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2012. Přítomní členové Správní rady JU byli prorektorem JU prof. T. Polívkou informováni o prioritních oblastech rozvoje Jihočeské univerzity v roce 2012, které mimo jiné zohledňují také očekávané změny ve vysokoškolském vzdělávacím prostoru i změny vyplývající z plánované metodiky financování vysokých škol (výkonové ukazatele apod.). Prof. T. Polívka také zdůraznil, že Jihočeská univerzita se chce i v roce 2012 profilovat jako univerzita výzkumná. Výzkumnost Jihočeské univerzity dokládají mimo jiné i výsledky nedávno zveřejněného mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací, podle kterého zaujímá Jihočeská univerzita přední místo mezi veřejnými vysokými školami v ČR. Mezi jednotlivými fakultami Jihočeské univerzity ovšem existuje v oblasti výzkumu a vývoje značný rozdíl, čemuž odpovídají i plánované úkoly těchto fakult pro rok 2012. Z hlediska vnitřní struktury Jihočeské univerzity bude příští rok dokončena konsolidace Jihočeské univerzity. Na konci roku 2011 totiž ukončí svoji činnost Ústav fyzikální biologie JU v Nových Hradech s tím, že pracovníci tohoto ústavu a jejich projekty přejdou na Přírodovědeckou fakultu JU a Fakultu rybářství a ochrany vod JU. Jihočeská univerzita tak bude do roku 2012 vstupovat s osmi fakultami.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 294 – 298, kterými byly schváleny jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 294), tři návrhy na prodej majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 295 a 297) a jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 298).

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2011

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU