Zpráva pro tisk z 32. zasedání SpR JU - 8.10.2009

 


Zpráva pro tisk z 32. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Ve čtvrtek 8. října 2009 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo 32. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň druhým řádným zasedáním v roce 2009. Mezi 31. a 32. zasedáním Správní rady JU bylo vyhlášeno jedno elektronické hlasování o předložených materiálech, a to v dubnu 2009. Výsledkem tohoto elektronického hlasování bylo vydání předchozích písemných souhlasů č. 227 - 234, kterými byly schváleny čtyři návrhy na bezúplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou od Pozemkového fondu ČR (č. 228 - 231), tři návrhy na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích Jihočeské univerzity (č. 232 - 234) a jednoho návrhu na prodej majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 227).

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2010. Přítomní členové Správní rady JU byli rektorem JU prof. V. Bůžkem informováni o prioritách rozvoje JU v roce 2010. Mezi prioritní patří zejména přípravu projektů do operačních programů (zejména OP Výzkum a vývoj pro inovace, Životní prostředí, Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a dalších projektů financovaných zejména z fondů EU. Důraz je rovněž kladen na oblast rozvoje přístrojového vybavení, moderních technologií a materiálně technické základny pro realizaci akreditovaných studijních programů a realizaci investičního rozvoje, na oblast internacionalizace a na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků VŠ, na odstraňování slabých a podporu silných stránek Jihočeské univerzity a rozvoj možností dalšího vzdělávání. V neposlední řadě se Jihočeská univerzita v Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2010 zaměřila také na definování priorit rozvoje v oblasti vzdělávací činnosti a celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 235 - 248, kterými byly schváleny čtyři návrhy na uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – součást majetkoprávního vypořádání garáží ve vlastnictví fyzických osob v areálu Jihočeské univerzity (č. 244 – 247), tři návrhy na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeské univerzity (č. 235 – 237), dva návrhy na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 238 a č. 248), dva návrhy na prodej majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 240 a č. 241), dva návrhy na úplatné nabytí majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 242 a č. 243) a jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeské univerzity (č. 239).

V Českých Budějovicích dne 12. 10. 2009

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU