Zpráva pro tisk z 22. zasedání SpR JU - 27.6.2005


Zpráva pro tisk z 22. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V pondělí 27. června 2005 se v zasedací místnosti rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 22. zasedání Správní rady JU, které bylo posledním zasedáním v tomto akademickém roce.

Správní rada JU projednala a následně schválila předložený návrh „Pravidel pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích“. Po chválení těchto pravidel Akademickým senátem JU by Jihočeská univerzita mohla zakládat nebo se podílet na založení právnických osob, jejichž předmět činnosti souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností JU. Vznik pravidel byl motivován snahou JU zapojit se do připravovaného projektu Technologického inkubátoru, který by po vzoru Nových Hradů měl vzniknout také v Českých Budějovicích. Technologický inkubátor, na jehož vzniku se podílí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice, by měl poskytnout odpovídající zázemí (kanceláře, laboratoře a dílny) pro zájemce o založení malých a středních firem využívajících výsledky výzkumu univerzitních i dalších pracovišť. Budova Technologického inkubátoru by měla vzniknout rekonstrukcí nevyužívaných objektů (stájí a skladů) v areálu Jihočeské univerzity ve Čtyřech Dvorech, předpokládané náklady na rekonstrukci základního objektu se odhadují na 40 mil. Kč. Již nyní, tedy ve fázi příprav, je monitorován zájem firem nejen z jihočeského regionu, ale prostřednictvím kanceláře Zelené laguny i firem z Rakouska. Také na straně univerzity jsou kontaktováni první zájemci o spolupráci při zakládání nových firem v rámci inkubátoru, a to např. v oblasti biotechnologií, využívání zemědělské produkce k energetickým a technickým účelům, technických projektů pro komunální sféru, projektů z oblasti aplikované ekologie a další.

Děkanka Zemědělské fakulty JU prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., ve stručnosti informovala o probíhajících změnách na Zemědělské fakultě JU, která se postupně připravuje na vydělení ekonomických oborů do perspektivní nové ekonomicky zaměřené fakulty a na transformaci stávajících technologických oborů, které budou zřetelněji odrážet požadavky praxe.

SpR JU dále v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 86 – 90, kterými byly schváleny dva návrhy na uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích JU, dva návrhy na zřízení věcného břemene ve prospěch JU a jeden návrh na prodej pozemků, které jsou pro další rozvoj JU neupotřebitelné.

V Českých Budějovicích dne 27. 6. 2005

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU