9. 10. 2015/Zemědělská fakulta JU spolupořádá mezinárodní konferenci o mokřadech v zemědělské krajině

Ve dnech 11. až 16. října 2015 se v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference s názvem “Mokřady v zemědělské krajině: současný stav a jejich evropské perspektivy“, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí spolu s partnerskými organizacemi - Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Cílem konference je výměna vědeckých a odborných poznatků i praktických zkušeností o úloze mokřadů v převážně zemědělsky využívaných územích, zejména evropských, a shromáždění námětů k začlenění mokřadů do krajiny jako ekosystémů, omezujících nepříznivé důsledky klimatických změn, především častějšího výskytu období sucha, na evropské zemědělství a dlouhodobé zásobování vodou.

Místem konání konference je Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích. Konference je částí předem definovaného projektu Ministerstva životního prostředí „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů  České republiky, financovaného z norských fondů v programovém období 2009-2014. Konferenčním jazykem bude angličtina, v pondělí 12. října a v pátek 16. října bude zajištěn překlad do češtiny.  Celý program s časovým rozvrhem konference je umístěn na internetové adrese: http://conference2015.wetlands.cz/. Tamtéž budou umístěny abstrakty všech konferenčních příspěvků (přednášek a plakátových sdělení, tzv. posterů).

Jednání konference bude po úvodním zasedání rozčleněno do 7 sekcí na tato témata:
  1. Voda a klima
  2.  Zemědělské znečištění mokřadů a jeho odstraňování
  3.  Biologická rozmanitost mokřadů v zemědělské krajině¨
  4.  Paludikultura, tj. pěstování plodin v mokřadních podmínkách
  5.  Ochrana, obnova a tvorba mokřadů v zemědělské krajině
  6. Legislativa a zemědělská politika ve vztahu k mokřadům
  7. Pohled zemědělců a dalších uživatelů zemědělské půdy na mokřady

Každé téma má 2 gestory, jednoho zahraničního a jednoho z České republiky. Ti zpravidla pronesou úvodní přednášky ke každé sekci, jejíž jednání pak budou řídit. Následovat budou další přednášky. V programu je též vyhrazen čas na prezentaci plakátových sdělení, tzv. posterů.

Ve středu 14. října se budou konat 4 celodenní exkurze: tři z nich do chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko s jejími rybníky a rašeliništi, a jedna k obnovenému úseku toku a nivy řeky Stropnice a poté do expozice živých vodních a mokřadních organismů a přírodního parku „Schremské rašeliniště“ v Dolním Rakousku.

K účasti na konferenci se přihlásilo 150 účastníkůc z 18 evropských a 6 mimoevropských zemí s celkem 48 přednáškami a 25 plakátovými sděleními. Účast na konferenci je zdarma.

Rádi na konferenci uvítáme novináře a  publicisty české i zahraniční. Rovněž uvítáme šíření informaci o konferenci  kolegům a institucím, které mají blízko k mokřadům a k zemědělství. Krátká tisková konference s organizačním výborem a vedoucími sekcí se uskuteční v zahajovací den konference v pondělí dne 12. října ve 12.45 hodin v malém jednacím sále Clarion Congress Hotelu.

 

Za organizační výbor konference:
Mgr. Libuše Vlasáková
koordinátorka projektu
Ministerstvo životního prostředí
E-mail: Libuse.Vlasakova@mzp.cz
Tel.: 267 122 372
 
Za vědecký výbor konference:
Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
E-mail: hcizkova@zf.jcu.cz
Tel.: 387 772 750
 

Naše fakulty

Více o našich fakultách