Opatření rektora

SouborR 140 z 6. 1. 2010
Opatření rektora o evidenci a odškodňování úrazů studentů JU
SouborR 131 z 1. 10. 2009
Opatření rektora, kterým se vydává Provozní řád budovy Rektorátu a Filozofické fakulty JU
SouborR 130 z 1. 6. 2009
Opatření rektora o vydání dokumentu ISMS - Celková bezpečnostní politika JU
SouborR 125 z 24. 3. 2009
Opatření rektora k poskytování náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
SouborR 122 z 23. 2. 2009
Opatření rektora o zavádění Systému řízení informační bezpečnosti - ISMS
SouborR 114 z 1. 7. 2008
Opatření rektora k ochraně osobních údajů při plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb.
Soubor PDF documentR 113 z 16. 6. 2008
Opatření rektora k uzavírání pracovních smluv na dobu určitou na JU
Soubor PDF documentR 102 z 12. 3. 2008
Opatření rektora pro poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům JU
Soubor PDF documentR 95 z 23. 11. 2007
Opatření rektora o užívání počítačů, počítačové sítě a software na Jihočeské univerzitě
Soubor PDF documentR 94 z 6. 11. 2007
Opatření rektora k předcházení a mírnění škod působených pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
Soubor PDF documentR 86 z 22. 5. 2007
Opatření rektora k zabezpečení evidence pracovní doby na JU
Soubor PDF documentR 84 z 25. 4. 2007
Opatření rektora k zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Soubor PDF documentR 77 z 13. 3. 2007
Opatření rektora o poskytování první pomoci - Traumatologický plán
Soubor PDF documentR 66 z 30. 10. 2006
Opatření rektora k realizaci vnitřního kontrolního systému
Soubor PDF documentR 51 z 3. 3. 2006
Opatření rektora JU o předkládání žádostí o sociální stipendium
Soubor PDF documentR 45 ze 13. 12. 2005
Opatření rektora k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Soubor PDF documentR 44 z 9. 12. 2005
Opatření rektora k přípravě a předkládání žádostí o akreditaci, prodloužení akreditace a rozšíření akreditace studijních programů
Soubor PDF documentR 39 z 12. 10. 2005
Zajištění požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a při akcích, který se zúčastňuje větší množství osob
Soubor PDF documentR 23 ze 17. 1. 2005
Opatření rektora k organizaci www stránek JU
Soubor Microsoft Word DocumentR 8 z 21. 5. 2004
Pravidla udělování záštity rektora JU
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 102 z 24.11.2003
Opatření rektora JU k uznávání dokladů o vysokoškolském vzdělání a kvalifikaci získaných v zahraničí
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 82 z 19.12.2002
Opatření rektora k hospodaření s odpady
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 74 z 15.3.2002
Opatření rektora JU ke zlepšení kvalifikační struktury pedagogických pracovníků
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 70 z 6.2.2002
Opatření rektora JU o certifikátových programech
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 47 z 19.1.2001
Opatření rektora JU k zajištění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Soubor Microsoft Word Documentč. 46 z 10. 1. 2001
Opatření rektora k realizaci zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 38 z 29.6.2000
Opatření rektora k provádění aktualizace, doplnění a oprav vnitřních předpisů JU registrovaných MŠMT
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 35 z 7.6.2000
Opatření rektora k jednotné tvorbě disciplinárních řádů na fakultách JU
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 33 z 31.3.2000
Opatření rektora k zajištění realizace grantů výzkumu a vývoje a projektů FRVŠ
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 12 z 23.3.1999
Opatření rektora JU k zavedení kreditního systému studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Naše fakulty

Více o našich fakultách