Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT ČR dne 25. srpna 2017

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Volby do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a ustanoveními tohoto Volebního řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „senát“) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“).
 2. Členové senátu jsou voleni členy akademické obce JU.

Článek 2

Struktura akademické obce a zastoupení fakult

 1. Akademickou obec JU tvoří její akademičtí pracovníci a její studenti.
 2. Akademickými pracovníky JU jsou profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci JU vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
 3. Právní postavení studenta je upraveno v § 61 až 63 zákona. Uchazeč o studium ve studijním programu uskutečňovaném na JU se stává studentem dnem zápisu do studia ve studijním programu uskutečňovaném příslušnou fakultou. Osoba, které bylo studium přerušeno podle § 54 zákona, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušením studia podle § 54 zákona. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta.
 4. Cizinec, který získá statut studenta JU, se stává členem akademické obce JU se všemi souvisejícími právy a povinnostmi.
 5. Každá fakulta JU je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.
 6. Delegáti fakult do senátu jsou voleni na fakultách JU přímou volbou.

Článek 3

Funkční období

 1. Funkční období senátu je tříleté. Prvním dnem funkčního období senátu je den konání prvního zasedání nově zvoleného senátu.
 2. Student, který v průběhu svého funkčního období řádně ukončí studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu a vzápětí je přijat ke studiu do navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu, zůstává členem senátu, pokud se do posledního dne čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, v němž řádně ukončil studium, zapíše do navazujícího studia ve studijním programu uskutečňovaném JU.

Článek 4

Vyhlášení voleb

 1. Volby do senátu vyhlašuje rektor nejpozději třicet dní před skončením funkčního období stávajícího senátu.
 2. Konkrétní termín a místa konání voleb do senátu stanoví hlavní volební komise na nejméně dva po sobě následující dny, kdy se koná výuka, a zároveň tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém volebním místě nejméně čtyři hodiny. Na každé z fakult, na které probíhají volby, může být hlasováno na více volebních místech, přičemž je zaručena nemožnost opakovaného hlasování.
 3. Opatření rektora o vyhlášení voleb do senátu se zveřejňuje na úřední desce JU, na úředních deskách dotčených fakult a na webových stránkách JU a fakult. Údaje o termínu a místech konání voleb se zveřejňují na úřední desce fakult a jejich webových stránkách nejpozději čtrnáct dnů před prvním dnem voleb.

Článek 5

Volební komise

 1. Pro potřeby organizace a řízení voleb do senátu se zřizují hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje pro každou fakultu.
 2. Předsedu, místopředsedu a další členy hlavní volební komise jmenuje rektor. Nejedná-li se o volby vyhlášené dle § 8 odst. 3 zákona, návrh na jmenování členů hlavní volební komise projedná stávající senát. V hlavní volební komisi musí být zastoupena jedním členem každá fakulta.
 3. Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí. Z podnětu voliče uskuteční kontrolu v potřebném rozsahu neprodleně. Kontrolu vykonává prostřednictvím svých členů. O kontrole je pořízen zápis. Rektorát poskytuje hlavní volební komisi administrativní servis.
 4. Předsedu, místopředsedu a nejméně dva další členy každé jednotlivé dílčí volební komise jmenuje rektor na základě návrhu projednaného v akademickém senátu příslušné fakulty.
 5. Dílčí volební komise organizují volby na jednotlivých fakultách a odpovídají za jejich řádný průběh. Na místě, kde se koná hlasování, musí být přítomni nejméně dva členové dílčí volební komise.
 6. Členství v hlavní volební komisi nebo dílčí volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu.

Článek 6

Seznamy voličů

 1. Seznamy voličů vypracuje hlavní volební komise na základě seznamu studentů a akademických pracovníků, které dodají děkani fakult předsedovi hlavní volební komise nejpozději patnáct dnů před prvním dnem voleb.
 2. Akademičtí pracovníci jsou vedeni v seznamech voličů podle svých výplatních míst. Náleží-li akademický pracovník k akademickým obcím dvou a více fakult, musí být v seznamech tato skutečnost vyznačena. Akademický pracovník náležící k akademickým obcím dvou a více fakult si zvolí volební místo a své rozhodnutí nejpozději sedm dnů před prvním dnem konání voleb oznámí hlavní volební komisi, aby mohly být upraveny seznamy voličů. Pokud volbu neučiní, přísluší k volebnímu místu na fakultě s nejdelší týdenní pracovní dobou.
 3. Je-li student zapsán do studia ve dvou nebo více studijních programech uskutečňovaných různými fakultami, musí být v seznamech tato skutečnost vyznačena. Studenti zapsaní do studia ve dvou nebo více studijních programech uskutečňovaných různými fakultami si zvolí volební místo a své rozhodnutí nejpozději sedm dnů před prvním dnem konání voleb oznámí hlavní volební komisi, aby mohly být upraveny seznamy voličů. Pokud volbu neučiní, přísluší k volebnímu místu podle aktivního studia s nejstarším datem zápisu do studia, v případě shodného data podle abecedního pořadí fakult.
 4. Seznamy voličů předá hlavní volební komise nejpozději dva pracovní dny před prvním dnem konání voleb dílčím volebním komisím.

Článek 7

Kandidáti

 1. Kandidáty do senátu může navrhnout každý člen akademické obce JU písemně členům dílčí volební komise, a to nejpozději sedm pracovních dnů před prvním dnem konání voleb.
 2. Po písemném potvrzení souhlasu navržených s kandidaturou zveřejní hlavní volební komise seznam kandidátů do senátu na úředních deskách a webových stránkách JU a jednotlivých fakult, a to nejpozději sedm pracovních dnů před prvním dnem konání voleb do senátu.
 3. Je-li navržený kandidát do senátu studentem a akademickým pracovníkem zároveň, může kandidovat pouze jednou.
 4. Dílčí volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty vytištění volebních lístků, na kterých jsou uvedena jména kandidátů do senátu, celkový počet zástupců fakulty a způsob vyplnění volebního lístku. Údaje na volebním lístku musí být uvedeny tak, aby osoby kandidátů do senátu byly jedno­značně identifikovány.
 5. Na fakultách se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění nelze konat ve dnech voleb.

Článek 8

Průběh voleb

 1. Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava volebního lístku tak, aby byla zajištěna tajná volba.
 2. Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise.
 3. Po ověření totožnosti a označení v seznamu voličů je voliči vydán volební lístek.
 4. Každý člen akademické obce může volit pouze jednou. Volič při převzetí volebního lístku písemně potvrdí, že volbu nevykonal na jiné fakultě.
 5. Volební komise uchovává volební schránku zapečetěnou a zabezpečenou tak, aby byla vyloučena manipulace s volebními hlasy.

Článek 9

Výsledky voleb

 1. Dílčí volební komise sečte odevzdané volební lístky nejpozději následující den po posledním dni voleb. Pokud je tímto dnem sobota, neděle nebo státní svátek, rektorské či děkanské volno, sečte hlasy v poslední den voleb.
 2. Volební lístek, který byl upraven jinak než předepsaným označením jednoho až nejvýše přípustného počtu kandidátů, je neplatný.
 3. Zvoleni jsou vždy tři z navržených akademických pracovníků, kteří získali nejvyšší počet hlasů, a dva z navržených studentů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na místech rozhodných pro zvolení kandidáta do senátu k rovnosti hlasů, určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí volební komise.
 4. Protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb a obálky s odevzdanými hlasovacími lístky předá předseda dílčí volební komise nebo jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně hlavní volební komisi. Vzor protokolu o průběhu a výsledcích voleb hlavní volební komise připraví a rozešle dílčím volebním komisím nejpozději den před prvním dnem konání voleb.
 5. Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně po jejich zjištění na úředních deskách a webových stránkách JU a jednotlivých fakult.
 6. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne zveřejnění výsledku voleb. Stížnost musí být písemná a odůvodněná. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do deseti dnů ode dne, kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí hlavní volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se zdůvodněním musí být zveřejněny na webových stránkách JU.
 7. Skutečnost, že kandidáti do senátu byli platně zvoleni, vyhlásí předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise na prvním zasedání nově zvoleného senátu, které svolá nejdříve patnáct dní a nejpozději třicet dní po vyhlášení výsledku voleb. Zvoleným členům předá předseda hlavní volební komise písemná osvědčení.

Článek 10

Opakování voleb

 1. Volby se opakují, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb. Opakované volby vyhlašuje rektor na návrh hlavní volební komise. Návrh na opakování voleb je přijat, vysloví-li se pro něj nejméně tři pětiny členů hlavní volební komise. K rozhodnutí o opakování voleb může dojít nejpozději patnáct dnů po posledním dnu konání voleb.
 2. Opakované volby vyhlašuje rektor na těch fakultách, na nichž došlo k pochybení, do deseti dnů od přijetí návrhu na opakování voleb.
 3. Rektor jmenuje dílčí volební komise v novém složení.

Článek 11

Členství v senátu

 1. Členství v senátu vzniká dnem konání prvního zasedání nově zvoleného senátu.
 2. Členství člena senátu zaniká
  1. posledním dnem funkčního období senátu, do něhož byl zvolen,
  2. dnem jmenování do funkce, jež je dle zákona neslučitelná s členstvím v senátu,
  3. dnem, kdy člen senátu předsedovi senátu písemně oznámí, že se členství v senátu vzdává.
 3. Členství člena senátu, který byl zvolen jako student, dále zaniká
     a. dnem přerušení studia,
     b. posledním dnem čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, v němž řádně ukončil studium, pokud se nezapsal do navazujícího studia na JU
     c. dnem řádného ukončení studia v doktorském studijním programu,
     d. dnem ukončení studia dle § 56 zákona.

Článek 12

Náhradníci

 1. Kandidáti příslušné fakulty, kteří nebyli zvoleni a získali více než deset procent hlasů odevzdaných na dané fakultě, jsou v pořadí podle počtu obdržených hlasů zapsáni do seznamu náhradníků. Seznam je uložen mezi dokumenty senátu.
 2. Každý se může vzdát postavení náhradníka, a to písemně k rukám předsedy senátu.
 3. Mandát náhradníka zaniká s koncem funkčního období senátu, do něhož byl zvolen.
 4. Zanikne-li členství člena senátu, výkon funkce tohoto člena neprodleně převezme náhradník, který je prvním náhradníkem v pořadí. Členství nového člena senátu vzniká dnem první schůze senátu bezprostředně následující poté, co zaniklo členství člena senátu, kterého nahradil. Novému členu senátu předá předseda senátu nebo jím pověřený zástupce osvědčení.

Článek 13

Doplňovací volby

 1. Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena senátu JU není náhradník nebo všichni náhradníci odmítli členství v senátu. Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních šesti měsících funkčního období senátu.
 2. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
 3. Členství členů senátu zvolených v doplňovacích volbách zaniká s funkčním obdobím senátu, do něhož byli zvoleni.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. ledna 2005 pod čj. 11 085/2005-30, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tento Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl schválen Akademickým senátem JU dne 27. června 2017.
 3. Tento Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 4. Tento Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
   

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor

PDF ke stažení zde.