Jednací řád Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT ČR dne 10. listopadu 2016

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Právní postavení a působnost Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „VR“) se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a tímto jednacím řádem.
 2. Členy VR jmenuje a odvolává rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“). Rektor je předsedou VR. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné, je s ním spojena povinnost účastnit se jednání VR. Délka funkčního období členů VR je svázána s funkčním obdobím rektora.
 3. VR svolává rektor JU podle potřeby, nejméně jedenkrát za semestr. Rektor je povinen svolat VR do sedmi dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů s uvedením předmětu jednání.
 4. VR se svolává písemnou pozvánkou, která se zasílá elektronickou poštou, a to nejpozději jeden týden před zasedáním.
 5. Součástí pozvánky je program jednání a potřebné podklady k jednání. Pro komunikaci se členy VR je přednostně používána elektronická pošta.

Článek 2

Jednání VR

 1. Jednání VR řídí rektor nebo jím pověřený prorektor.
 2. Po zahájení zasedání VR je schválen program, popřípadě je doplněn o další body jednání. O průběhu zasedání VR je veden písemný zápis, který je ověřen osobou řídící jednání. Administrativní agendu zabezpečuje pracovník určený prorektorem pro vědu a výzkum.
 3. O tom, zda zasedání (nebo jeho část) je veřejné, rozhoduje rektor nebo VR nejpozději při schvalování programu.
 4. VR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VR.
 5. Účast alespoň dvou třetin členů je požadována:
  a. při projednávání návrhů na jmenování profesorů podle § 74 odst. 6 zákona,
  b. při projednávání nesouhlasu rektora s návrhem na jmenování docentem podle § 72 odst. 11 zákona,
  Ke schválení těchto návrhů je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů VR.​
   
 6. Hlasování je veřejné. Tajným hlasováním rozhoduje VR v případech stanovených zákonem (hlasování v případě řízení ke jmenování profesorem nebo habilitačního řízení), nebo pokud se na tom usnesla. Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou stanoveny v Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
 7. V případě nerozhodného výsledku hlasování se hlasování opakuje, a pokud je výsledek opět nerozhodný, rozhoduje hlas rektora.
 8. Závěry jednání VR jsou zveřejňovány na internetových stránkách JU.
 9. Má-li VR rozhodnout o věci spadající do její působnosti a jedná-li se o věc, u které by vzhledem k jejímu obsahu, významu a časové dostupnosti bylo svolání jednání VR neúčelné, může VR přijmout usnesení pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku (hlasování per rollam).
 10. Usnesení o věci podle odstavce 9 se uskuteční tak, že rektor nebo jím pověřený prorektor rozešle členům VR přesný text návrhu usnesení, se kterým má být vysloven souhlas, a současně stanoví i lhůtu, ve které má člen VR provést hlasování. Neprovede-li člen VR hlasování ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem usnesení vyslovil nesouhlas. Usnesení podle odstavce 9 je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů VR.
 11.  Po skončení lhůty pro hlasování stanovené podle odstavce 10 předseda VR dá na vědomí členům VR výsledek hlasování. Evidují se veškeré doklady související s příslušným hlasováním. Tyto doklady předloží členu VR, kdykoli o ně požádá.
 12. Způsobem podle odstavců 9 a 10 nelze přijmout usnesení o věci, o které má VR podle jednacího řádu hlasovat tajně.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 7. dubna 1999.
 2. Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 zákona Akademickým senátem JU dne 18. října 2016.
 3. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 1 zákona.
   

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor

 

PDF ke stažení zde.