Předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce

Dokumenty bezpečnosti práce platné k 31. 7. 2011 - jsou uvedeny v Opatření R č. 183 ze dne 24.06. 2011 v příloze č. 5 – související dokumenty vnější.

Dokumenty požární ochrany platné k 31. 7. 2011

jsou to zejména :

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů( zákon č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ),
  • Prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
  • Vyhl. č.. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
  • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
  • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

Naše fakulty

Více o našich fakultách