Vychováváme mladé talenty pro evropský výzkum 21. století.

10. výročí společného přeshraničního studijního oboru Biological Chemistry na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Johanna Keplera v Linci.

Je to právě deset let, kdy se první generace českých studentů nového bakalářského přeshraničního oboru Biologické chemie čerstvě akreditovaného pro výuku v jazyce anglickém vypravila z Českých Budějovic na Univerzitu Johanna Keplera v hornorakouském Linci. Náročné studium v atraktivním studijním oboru Biologické chemie vycházelo ze spolupráce mezi oběma univerzitami započaté na začátku devadesátých let minulého století bezprostředně po pádu komunismu v naší zemi. Vycházelo z tradice dávné spolupráce jižních Čech a Horního Rakouska, z blízkosti obou center Českých Budějovic a Lince a zejména z tradičně kvalitního chemického vzdělávání a výzkumu na univerzitě v Linci a mezinárodně respektované úrovně výzkumu a vzdělávání v biologických vědách na Jihočeské univerzitě a v ústavech Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Profesor Norbert Müller z Keplerovy univerzity přišel s nabídkou, které nešlo odolat, a tak se zrodil zcela jedinečný projekt společného studia v moderní disciplíně věd o živé přírodě, která jejím absolventům otevírá dveře do Evropy i celého světa. V návaznosti na bakalářské studium s dvojím diplomem bylo připraveno a od roku 2011 zahájeno studium v navazujícím magisterském studiu Biologické chemie, rovněž v jazyce anglickém. Studium v obou stupních studia probíhá v časovém rozsahu napůl na Keplerově univerzitě v Linci a napůl na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Až dosud absolvovalo bakalářské studium Biological chemistry s dvojím diplomem (Bc., BSc.) 80 studentů, část z nich pokračovala a pokračuje v navazujícím magisterském studiu Biological Chemistry se společným diplomem (Mgr., MSc.), část byla přijata do magisterských programů na jiných univerzitách v Evropě (Stockholm, Uppsala, Vídeň, Graz, Mnichov, Kiehl atd.). Celkem 31 absolventů magisterského studia bylo přijato do doktorského studia nejenom v Rakousku a České republice, ale též v univerzitních a vědeckých centrech v Německu, Švýcarsku, Švédsku, Holandsku, Dánsku, atd.), či našlo uplatnění v aplikovaném výzkumu firem v Evropě. Desáté výročí trvání společného přeshraničního studijního programu Biological chemistry připomene konference pořádaná na Univerzitě Johanna Keplera v úterý 10. října 2017 za účasti akademických hodnostářů obou univerzit, představitelů veřejné správy Horního Rakouska a jižních Čech, dalších významných hostů z oblasti přírodních věd a zejména studentů a absolventů studijního oboru Biological Chemistry. Někteří z nich byli vyzváni, aby přednesli svá vědecká sdělení. Přeshraniční studium Biologické chemie je projekt, kterým se daří naplňovat myšlenky těsné spolupráce nejenom mezi dvěma evropskými regiony, ale současně umožňovat studentům z nejrůznějších zemí světa (např. Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Ukrajina, Nigerie, Tanzanie, Kenya, Sri Lanka, Turecko, Syrie, Řecko, USA, Německo, atd.) získat špičkové vzdělání oboru, jež je základem pro moderní medicínský a ekologický výzkum, farmacii a biotechnologie.

Libor Grubhoffer, emeritní rektor JU a spoluzakladatel přeshraničního oboru Biological Chemistry

 

Program konference zde.

Naše fakulty

Více o našich fakultách