Univerzita udělila čestný doktorát archeologovi Jiřímu Fröhlichovi

Ve středu 14. září udělila Jihočeská univerzita čestný doktorát významnému českému archeologovi Jiřímu Fröhlichovi. Ten patří k nejrespektovanějším a odborně nejplodnějším českým archeologům současnosti.

Slavnostní předání se konalo za přítomnosti vedení Jihočeské univerzity a jejích fakult, zástupců českých vysokých škol a vzácných hostů v obřadní síni českobudějovické radnice.

Jiří Fröhlich je výrazná osobnost české archeologie. Jeho odborný záběr je obdivuhodný. V archeologii není období či téma, jemuž by se nevěnoval, či k němu alespoň drobným dílem nepřispěl.

„Jiří Fröhlich si již před mnoha desetiletími vybudoval pozici respektovaného a zkušeného znalce jihočeské archeologie a obecně regionální historie. A to navzdory tomu, že mu nebylo umožněno tento obor za minulého režimu vystudovat,“ upřesnil doc. Ondřej Chvojka, vedoucí Archeologického ústavu Filozofické fakulty JU a dodal: „Jen mizivé procento jeho kolegů má tak široký chronologický i tematický záběr jako právě Jiří Fröhlich. Je prototypem všestranně zaměřeného badatele, což je v dnešní době, kdy se většina odborníků specializuje na určité období, poměrně vzácný jev.“

Celý profesní život Jiří Fröhlich zasvětil archeologii. Zaměřil se především na archeologii jižních Čech. Za svoji aktivní kariéru se mu podařilo objevit a prozkoumat stovky českých archeologických lokalit, a to zejména na Písecku. S tímto krajem je velmi úzce spojen pracovně i osobně, jelikož je rodilý Písečan a k dané oblasti má velmi vřelý vztah.

Během slavnostního ceremoniálu Jiří Fröhlich poděkoval za ocenění. „Pocta, které se mi dnes dostává, je v mém životě největší. Dovolte mi proto, abych poděkoval Jihočeské univerzitě, že mne tímto vysokých vyznamenáním poctila. Jsem jihočeským rodákem a celý život působím v tomto kraji. Přiznám se, že si nedovedu představit žít jinde. Jde o mystickou krajinu s početnými mohylovými pohřebišti v lesích, hradišti a sejpy po rýžování zlata podél vodních toků. Není proto divu, že již od dětských let jsem se upsal archeologii,“ vyznal se Jiří Fröhlich.

Práce Jiřího Fröhlicha se neomezuje pouze na terénní výzkum, ale je mnohem pestřejší. Věnuje se například i ediční a redakční činnosti, současně je členem také několika redakčních rad odborných časopisů a sborníků. Je autorem či spoluautorem stovek odborných článků, recenzí a dvacítky knih. V minulosti se podílel i na vědeckých projektech, domácích i zahraničních.

----------------------------

Od svého založení v roce 1991 Jihočeská univerzita udělila 28 čestných doktorátů. Mezi držiteli jsou významné osobnosti z domova i zahraničí. Ocenění v minulosti získali například špičkoví odborníci v oboru biologie, ekologie, literatury, historie, teologie či filozofie. Držitelem čestného doktorátu Jihočeské univerzity je například světově uznávaný chemik Antonín Holý, který je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV či hepatitidy typu B.

Kompletní seznam držitelů čestného doktorátu Jihočeské univerzity naleznete zde.

Jihočeská univerzita uděluje čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa (dr. h. c.) významným domácím a zahraničním osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury anebo jinak o prospěch lidstva. Návrh na udělení titulu podává děkan spolu se stanoviskem vědecké rady příslušné fakulty rektorovi. Návrh schvaluje vědecká rada univerzity.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách