Tento měsíc probíhá na JU přijímací řízení do prvních ročníků / Nové studijní obory

Na Jihočeské univerzitě se od 6. do 21. června 2011 koná přijímací řízení do prvních ročníků bakalářských, pětiletých magisterských a navazujících magisterských oborů. Uchazeči o studium mohli vybírat celkem ze 247 studijních oborů. Termíny a forma přijímacího řízení se na jednotlivých fakultách liší, detailní a aktualizované informace jsou k dispozici na fakultních webových stránkách.

Přijímací řízení na jednotlivých součástech JU:

  • Ekonomická fakulta - při splnění daných požadavků jsou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek
  • Filozofická fakulta - při splnění daných požadavků jsou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek, pokud požadavky nesplní, mohou být přijati na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (test obecných studijních předpokladů OSP Z) společnosti Scio
  • Pedagogická fakulta - u některých oborů jsou uchazeči přijati při splnění daných požadavků bez přijímacích zkoušek, u zbývajících oborů jsou různé formy přijímacího řízení - praktické zkoušky, talentové zkoušky, písemné testy a ústní zkoušky
  • Přírodovědecká fakulta – při splnění daných požadavků jsou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek, pokud požadavky nesplní, mohou být přijati na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (test obecných studijních předpokladů OSP Z) společnosti Scio nebo na základě výsledku fakultních vědomostních testů
  • Teologická fakulta – různé formy přijímacího řízení - fakultní testy, ústní zkoušky, Národní srovnávací zkoušky (test obecných studijních předpokladů OSP Z) společnosti Scio
  • Zdravotně sociální fakulta - na všech oborech musí uchazeči absolvovat písemné fakultní testy, u oboru Zdravotnický záchranář i talentovou zkoušku, u oboru Speciální pedagogika ústní zkoušku
  • Zemědělská fakulta - při splnění daných požadavků jsou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek.

Nově akreditované studijní obory na Jihočeské univerzitě pro akademický rok 2011/2012

Tak jako v předchozích letech připravily některé součásti univerzity nové studijní obory. Jedná se o 7 nových oborů (v loňském akademickém roce byla nabídka rozšířena o 7 nových oborů). K akreditaci se připravují další obory.

  • Ekonomická fakulta:

* Strukturální politika EU a rozvoj venkova / navazující magisterský studijní obor / kombinovaná forma

Podrobné informace o oboru: http://ksr.ef.jcu.cz/dokumenty/strukturalni-politika-eu-a-rozvoj-venkova

Absolvent oboru by měl vyhovět současné poptávce po odbornících, kteří ovládají principy strukturální politiky EU a jsou schopni zajistit její uplatnění v podmínkách ČR. Bude rozumět struktuře, předpokladům a formám využití strukturálních fondů, bude schopen analyzovat sociálně-ekonomické procesy v regionech za účelem stanovení cílů, priorit a opatření pro jejich další rozvoj, bude rozumět systému veřejné správy a jejímu fungování.

Kombinovaná forma umožňuje studium státním  zaměstnancům  i odborníkům soukromých  firem, kteří jsou již v praxi, ale chtějí či potřebují si doplnit navazující vzdělání. Magisterské studium je vhodná forma doplnění vzdělání pro zaměstnance v centrálních orgánech ČR (ministerstva, úřady), ve státních i soukromých institucích (banky, platební agentury, rozvojové a inovační agentury, podniky s regionální působností). Tato forma studia zvýší kvalifikaci regionálních manažerů a regionálních projektových manažerů v regionálních rozvojových agenturách. Tento odborný profil studia je dále vhodný pro  pracovníky na finančních referátech, v poradenských střediscích, v projekčních kancelářích apod.

 
  • Pedagogická fakulta:

*Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví / navazující neučitelský magisterský studijní obor / prezenční i kombinovaná forma studia

Podrobné informace o oboru: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vych-nav.php

Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v celé řadě státních i nestátních institucí - v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (např. školy a školní družiny a kluby, internátní zařízení, specializované poradny, ústavy sociální péče, terapeutické komunity, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, střediska volného času, krizová a kontaktní centra, rodinná centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atd.).

*Fyzika - Technická výchova  / navazující učitelské magisterské studium /  kombinovaná forma studia

Podrobné informace o oboru na: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_ftchv-nav.php

Absolventi jsou připravováni na profesi učitele fyziky a technické výchovy na základních školách a vedoucích odborných kroužků a lektorů v mimoškolních a dalších vzdělávacích

institucích. Další uplatnění absolventů je především v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

*Fyzika - Informatika - navazující učitelské magisterské studium / prezenční forma studia

Podrobné informace o oboru na: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_fin-nav.php

Absolventi jsou připravováni na profesi učitele fyziky a informatiky na základních školách a odpovídajících pedagogických postů v mimoškolních a dalších vzdělávacích institucích. Další uplatnění absolventů je především v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

*Doktorský - Teorie vzdělávání v matematice

prezenční i kombinovaná forma studia

Podrobné informace o oboru na: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_ds-tvm.php 

*Doktorský - Vzdělávání v biologii (ve spolupráci s PřF JU a PřF UK)

prezenční i kombinovaná forma studia

Podrobné informace o oboru na: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_ds-vbi.php

  • Přírodovědecká fakulta:

*Aplikovaná matematika – bakalářský obor

Podrobné informace o oboru na:  http://umb.prf.jcu.cz/

Absolvent oboru Aplikovaná matematika je připraven matematicky popisovat a analyzovat komplexní problémy a navrhovat jejich možná řešení. Po ukončení bakalářského studia nalezne uplatnění v průmyslové a vývojové sféře na rozmanitých pozicích odborných pracovníků, ve finančních a pojišťovacích společnostech, v privátním sektoru, či ve veřejné a státní správě. V případě zájmu může také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů se zaměřením na aplikace matematiky.

OVV, 12. 4. a 10. 6. 2011

Naše fakulty

Více o našich fakultách