Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizace

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích převzala dne 27. 11. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu významné ocenění v oblasti společenské odpovědnosti organizace. ZF JU zvítězila v kategorii veřejný sektor – společensky odpovědná organizace.

Co je CSR:

Společensky odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizací v 21. století v očích zákazníků, partnerů a dalších zainteresovaných stran, včetně společnosti jako celku a stává se tak důležitým ukazatelem výkonnosti organizací.

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility) a udržitelný rozvoj jsou v současnosti chápány jako strategie moderního managementu. Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit moderní podnikání a společenskou odpovědnost prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne nezávislé externí hodnocení.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost se v České republice nepřetržitě uděluje od roku 2009, kdy byla společenská odpovědnost hodnocena podle metodiky KORP. V rámci své strategie Národní politika kvality přijímá nové programy, kterými rozšiřuje své aktivity v oceňování organizací. V roce 2016 Rada kvality ČR převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.

Více:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rada-kvality-cr/narodni-ceny/narodni-cena-cr-za-spolecenskou-odpovednost/narodni-cena-ceske-republiky-za-spolecenskou-odpovednost--238092/

Naše fakulty

Více o našich fakultách