Filozofická fakulta oslavila 10. výročí svého založení

Ve středu 9. listopadu si Filozofická fakulta připomněla slavnostním zasedáním Vědecké rady a koncertem Jihočeské filharmonie kulaté výročí svého založení. Od roku 2006 se fakulta rozrostla na 8 ústavů a v současné době ji navštěvuje více než 800 studentů.

Slavnostní zasedání Vědecké rady se konalo za účasti řady hostů, včetně tří emeritních rektorů Jihočeské univerzity a řady osobností z veřejného života i zástupců partnerských univerzit.

Rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula ve svém projevu hovořil o postavení Filozofické fakulty ve struktuře univerzity a jejím významu pro společnost, ve které převládá skepse vůči humanitnímu vzdělávání. Vyslovil přání, aby měli učitelé nejen z Filozofické fakulty snahu oslovovat širší publikum a neuzavírat se v rámci svých specializací a aby si fakulta udržela skladbu převážně klasických oborů a nepodléhala trendům vytváření „módních“ oborů.

Děkan Filozofické fakulty Vladimír Papoušek připomněl historii jejího vzniku i rozvoje a vyzdvihl vědeckou orientaci, kterou si FF drží od svého založení. Poděkoval také osobnostem, které se o rozvoj fakulty zasloužily.

Historik František Šmahel, který s fakultou spolupracuje od jejího vzniku, vyzdvihl velký entuziazmus a vůli soutěžit i vůli kooperovat, které vnímal v období založení a které podle něj na FF přetrvávají doteď. Zmínil také kvalitu výzkumu a některých publikací, které určují směr bádaní v daných oborech.

Slavnostní zasedání pokračovalo předáním pamětních medailí třem respektovaným osobnostem z oboru humanitních věd. Pamětní medaili obdrželi:

  • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., z Univerzity Karlovy 
  • prof. Dr. Anton Schindling, z Eberhard Karls Universität Tübingen
  • prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., z Univerzity Palackého v Olomouci, se ze zdravotních důvodů nemohl zasedání zúčastnit, medaili za něj převzala prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., z FF JU

Oslavy 10. výročí založení FF uzavřel koncert Jihočeské filharmonie.

Filozofická fakulta JU byla založena v roce 2006. Zakládajícími součástmi fakulty byly Historický ústav, který od roku 2003 fungoval jako samostatný ústav, a část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. Filozofická fakulta má osm ústavů – Ústav anglistiky, bohemistiky, česko-německých areálových studií a germanistiky, romanistiky, archivnictví a pomocných věd historických, věd o umění a kultuře, Historický ústav a Archeologický ústav. FF JU nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. V současné době fakultu navštěvuje přibližně 800 studentů. V rámci několika oborů nabízí fakulta možnost studia s tzv. dvojím diplomem, které umožňuje navštěvovat domovskou a zahraniční partnerskou univerzitu současně a obdržet titul z obou univerzit, čímž se výrazně zvyšuje atraktivita absolventa na trhu práce. Této možnosti mohou studenti využít například u bretaňské univerzity Université de Bretagne-Sud či u Université Paris Descartes. Za dobu své existence prošlo fakultou více než 1 500 absolventů, kteří našli uplatnění v soukromé i veřejné sféře.

Naše fakulty

Více o našich fakultách