Finanční podmínky

 • upozorňujeme, že finanční podpora z programu Erasmus+, kterou student obdrží od domácí instituce není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí. Jedná se pouze o příspěvek, který by měl krýt zvýšené náklady na pobyt v zahraničí. Od studenta se očekává finanční spoluúčast.
 • výpočet výše stipendia se řídí tabulkou přidělovaných stipendií a grantů programu Erasmus+, která platí od a.r.2018/2019
 • Stipendium se poskytuje ve formě paušální částky na měsíc a dny pobytu v zahraničí.
 • výše finanční podpory je vypočítána jako násobek délky pobytu a měsíčního grantu stanoveného pro danou cílovou zemi. Pro účely výpočtu platí, že 1 měsíc = 30 dní. Pokud délka pobytu neodpovídá celým měsícům, pak je finanční podpora vypočtena jako násobek počtu dní přesahujících délku celých měsíců a 1/30 měsíčního grantu stanoveného pro danou cílovou zemi. 
 • jediný způsob výplaty stipendia na částečné pokrytí pobytových nákladů v zahraničí se provádí pouze bezhotovostním převodem na váš účet u bankovního ústavu v České republice nebo v zahraničí
 • student musí být majitelem svého vlastního účtu
 • výše stipendia bude vyjádřena v EUR
 • vedle finanční podpory Erasmus+ může být poskytnuta také odměna ze strany hostitelské organizace, jelikož po indukční fázi stáže/zapracování bude student plnohodnotnou pracovní silou. Odměna může mít formu finanční podpory a/nebo příspěvku v naturáliích (např. bezplatné ubytování, jízdenky MHD, stravenky apod.)
 • je vyloučeno dvojí financování, tzn., že vedle finanční podpory Erasmus+ nesmí student k pokrytí nákladů spojených s mobilitou obdržet zároveň žádnou další finanční podporu ze zdrojů EU
 • doporučujeme studentům, aby se informovali o výhodách zřízení eurového účtu v ČR či v zahraničí a zjisitili si informace souvisejících s poplatky za vedení účtu, transakce a výběr z bankomatů v zahraničí

      Zvýhodněné nabídky bank pro založení účtu v EUR pro studenty Erasmus+

 • váš grant bude hrazen ze dvou zdrojů – finanční prostředky EU a finanční prostředky ze státního rozpočtu z dofinancování MŠMT
 • v závislosti na výši stipendia vám bude stipendium vyplaceno v jedné či dvou splátkách, počet splátek bude uveden v Účastnické smlouvě
 • studentovi je stipendium převedeno na jeho bankovní účet po podpisu Účastnické smlouvy a dodání všech relevantních dokumentů před odjezdem do zahraničí

Pro realizaci bankovního převodu jsou nutné následující údaje k vašemu účtu:

      - úplné číslo bankovního účtu (včetně bankovního kódu)

      - název banky

      - přesná adresa pobočky, kde jste účet založili (ulice, číslo, město, PSČ)

      - číslo účtu ve tvaru IBAN (mezinárodní bankovní číslo účtu) - najdete například ve smlouvě k účtu, na výpisu z účtu či ve svém internetovém bankovnictví

      - BIC/SWIFT (mezinárodní identifikační kód banky)

      - měna, ve které máte účet vedený.

Je naprosto nezbytné, abyste nám při podpisu Účastnické smlouvy sdělili všechny uvedené údaje, v opačném případě vám nemůžeme stipendium převést.

 

Informace pro studenty s těžkým handicapem nebo specifickými potřebami

 • Vyžaduje-li váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního studijního pobytu nebo praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus, může Vaše vysílající škola požádat Národní agenturu prostřednictvím svého institucionálního koordinátora o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+.

 • Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů, speciální stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb.

 • Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.

 • Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+: Erasmus nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.

 • Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium na příslušný akademický rok je ke stažení ve složce Formuláře.
  Podání žádosti student konzultuje se svým fakultním koordinátorem a následně zašle e-mailem koordinátorce  Útvaru pro zahraniční vztahy JU  ( PhDr. Jana Dvořáková, jdvorakova04@jcu.cz)

  K žádosti je nutné doložit:

 • lékařskou zprávu;

 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);

 • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility - podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)

 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.

   

  Termín pro podávání žádostí na Útvar pro zahraniční vztahy:

 • do 30.6. 2018 pro pobyty v zimním semestru nebo na celý akademický rok;

 • do 15.11.2018 pro pobyty v letním semestru.