Interreg V-A Rakousko – Česká republika

programové období 2014–2020

Program spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika byl Evropskou komisí schválen dne 23. června 2015. Jako součást evropské politiky soudržnosti si Program klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.

Projekty řešené na Jihočeské univerzitě:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MatemaTech

Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik

Projekt „Matematickou cestou k technice“ (zkratka „MatemaTech“, číslo projektu 35) je financován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, programové období 2014–2020.

Vedoucím partnerem v projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Dalšími partnery jsou Jihočeská hospodářská komora a Johannes Kepler Universität Linz.

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků základních a středních škol o studium technických a přírodovědných oborů na středních a vysokých školách.

Projekt reaguje na pokles zájmu o studium technických a přírodovědných oborů na středních a vysokých školách, který je, stejně jako v celé EU, pozorován i v příhraniční česko-rakouské oblasti. Cestou, jak čelit tomuto nepříznivému trendu je, podle zkušeností učitelů i názoru odborníků na vzdělávání, vyučovat přírodovědné a technické předměty s důrazem na jejich vzájemné propojení a přímou vazbu s reálným životem. Jako prostředník tohoto propojení hraje klíčovou roli ve vzdělávání na základních a středních školách matematika.

Mezi hlavní výstupy projektu patří vytvoření souboru metodicky zpracovaných výukových materiálů pro podporu výuky matematiky na základních a středních školách. Na tvorbě těchto materiálů se budou podílet pracovní skupiny, v nichž se setkají učitelé základních a středních škol spolu se zástupci průmyslových podniků a odborníky na vzdělávání.

V projektu je zapojeno 10 škol (5 ZŠ a 5 SŠ) a 3 podniky z každé země, tj. celkem 20 škol a 6 průmyslových podniků.

Doba trvání projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.

Webová stránka projektu: http://www.matematech.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách